Andström, Henry

Fastighetsrådet Henry Andström föddes i Kimito den 3 februari 1917. Efter avslutad skolgång fick han år 1938 anställning hos Oy Tilgmann Ab först som kalkylator och sedermera som inköpschef. År 1944 började han sin bana som självständig företagare då han grundade företagen Oy Sulko Ab, Oy Carte Ab samt boktryckeriet Vinjett Ab. Efter krigsslutet blev emellertid konjunkturerna inom boktryckeribranschen dåliga. Då samtidigt återuppbyggnadsarbetena tog fart, fann han fastighetsbranschen mera attraktiv och grundade 1948 H. Andströms Affärsbyrå, senare Kommanditbolaget Henry Andström samt byggnadsföretaget Byggnads Ab Heangura. 

Inom fastighetsförmedlingens område blev Henry Andström en banbrytare. Hans omutliga rättskänsla och sinne för "fair play" förnekade sig aldrig och han fick inom kort namn om sig som en såväl sakkunnig som pålitlig förmedlare. Inom ramen för Byggnads Ab Heanguras verksamhet fullföljde Henry Andström även flera större nybyggnadsprojekt, bland vilka kan nämnas fastigheterna Kaptensgatan 7 och Grundvägen 13 i Helsingfors samt kongresshotellet i Ekenäs. Under hans ledning ombildades också ett flertal våningshus i Helsingfors till bostadsaktiebolag, i vilka bolag han i regel kvarstod en längre tid som styrelseordförande. Vid sidan av sin verksamhet inom fastighetsbranschen grundade han och ledde åren 1959-1962 Rederi Ab Heanguras 89 verksamhet. 

Henry Andströms gedigna kunskaper inom flera olika verksamhetsfält togs i anspråk säväl inom näringslivet som inom fastighetsorganisationerna. Han var sålunda bland annat styrelseledamot i Papp- och pappersförädlingsavdelningen av Finlands industriförbund liksom i Helsingfors svenska fastighetsförening samt medlem av Hyresdomstolen i Helsingfors. Som en erkänsla för hans omfattande verksamhet förlänades han av republikens president år 1967 titeln fastighetsråd. 

Henry Andströms människokärlek och djupt rotade sociala tänkande ledde till ett långvarigt och uppoffrande arbete i många organisationer och föreningar, som arbetar för hjälp till behövande i vårt samhälle. Han var bland annat initiativtagare till och mångårig ordförande för Gustav Alfred Hastigs stiftelse liksom aktiv medlem i ett flertal välgörenhetsföreningar. Med Henry Andströms bortgång den 2 september 1984 har de som haft förmånen att få räkna sig till hans vänner, förlorat icke blott en klarsynt och redobogen arbetskamrat och kollega utan framför allt en stor människovän och humanist. 

Henrik Estlander