Backman, Henry

Den 2 juli 1991, då årets ljuvliga högsommar tog sin början, avled ekonomierådet Henry Backman på Stengårds sjukhus I Helsingfors. Han hade föregående höstfyllt 80 år. Med honom gick en av våra kulturentusiaster ur tiden. 

Henry Backman var hemma i Borgå och där tog han sin studentexamen. Hans akademiska studier förde honom till Helsingfors. Fil.mag. blev han 1936. Sitt förstaverksamhetsfält fick han som lärare vid folkskolornas fortsättningsklasser i huvudstaden. Där gjorde han sig känd för sin aktivitet och handlingskraft varför hanår1944 utsågs till ekonom för Helsingfors stads svenskspråkiga folkskolor. Som sådan förnyade han i talrika fall skolornas inredning och utrustning. Det blev för honom en livsuppgift och han innehade tjänsten i nästan tre decennier, d.v.s. till sin pensionering 1973. Under de åren införlivades förortskommunerna med huvudstaden. Detta ledde till att nya skolor inrättades och att de gamla i flera fall fick sin utrustning förnyad eller förbättrad .

Men Henry Backman hade också många andra intressen. De flesta var inriktade på olika former av ungdomsarbete. Han innehade förtroendeuppdrag I ett dussintalolika organisationer eller deras förgreningar och blev överallt uppskattad för sinainsatser i dem.

Vidare var han vid sidan av sin huvudtjänst från år 1950 under ett drygt kvartssekel framöver ekonom och disponent för Sedmigradskys stiftelses fastigheter och blev också på det området mycket uppskattad.

Nämnas bör också, ehuru det med hans läggning var en helt naturlig sak, att hans arbetskapacitet utnyttjades av Svenska folkpartiet. Han satt med i centralstyre!sen, var viceordförande i Helsingforsavdelningen och deltog som medlem i flera kommunala nämnders arbete.

Uppräknandet av alla de samhälleliga organisationer och institutioner som han medverkade i skulle bli mycket lång. Nämnas bör dock att han under ett kvartssekel var principal i Helsingfors Sparbank. Ordförande var han bl.a. i Svensk Ungdom i Helsingfors under flera perioder, I Finlands svenska ungdomsunion, i Nylands svenska ungdomsförbund o.s.v., kårchef i sjöscoutkåren Fribytarna i Borgå m.fl.

Henry Backman var i sin utåtriktade verksamhet som kamrat och medarbetare aktiv, glad och gemytlig, vilket gjorde att han hade en stor vänkrets. Han blev också föremål för olika hedersbetygelser och blev kallad till hedersmedlem i ett flertal sammanslutningar, erhöll medaljer och hederstecken av olika slag, bland dem Svenska Finlands folktings förtjänstmedalj, Svenska folkskolans vänners folkbildningsmedalj m.fl. Vidare hade honom tilldelats Riddartecknet av Finlands Vita Ros och titeln ekonomieråd.

 

GÖSTA CAVONIUS