Backman, Runar

F. 6.10.1910

D. 30.10.1997

 

Prosten och författaren Runar Back.man avled torsdagen den 30.10.1997 i Helsingfors. 

Han föddes 6.10.1910 som elfte barnet I syskonskaran på en bondgård i Karleby. Uppväxtmiljön med sin prägling av idogt marbete och sund vardagsfromhet gav enfast grund för hela hans liv.

Efter studentexamen från Gamlakarleby svenska samskola och teologiska studier vid Åbo Akademi blev Runar Backmanprästvigd i Borgå 1936. Efter ett kort förordnande till Vårdö inledde det nygifta paret Runar och Anni, hon sjuksköterska och hälsosyster, en tioårsperiod som prästfolk på Hamnö i Kökar. Här föddes deras fyra barn som, trots senare uppväxtår på annat håll, har behållit sina kökarsrötter. 

Runar och Anni Backman kom tillbaka som prästfolk på Kökar efter pensioneringen och Runar höll under en period på femtio år tre avskedspredikningar iKökars kyrka. Bondpojken från Österbotten blev skärgårdsmänniska, men hela hans liv och verksamhet visade en blandning av "bondens" fasta grund för livetoch "sjömannens" öppenhet och villighet att ta sig an nya utmaningar.

Efter åren i Kökar var Runar Back.man ett par år präst i Jakobstad och från 1948 till 1960 direktor för dåvarande Församlingsförbundet och chefredaktör förFörsamlingsbladet, Kyrkpressens föregångare. Som pensionär var han ännu ett år t.f. chefredaktör för Kyrkpressen 1979-80. Från 1960 till pensioneringen 1973var Runar Back.man kyrkoherde i Jakobstadssvenska församling och några år kontraktsprost i Pedersöre prosteri. Efter att pensionärsbagaget redan adresserats till Esbo blev vetskapen om att prästgården I Kökar skulle stå tom en så kraftig kallelse att adresslapparna snabbt ändrades och parets andra kökarperiod inleddes.

Överallt där Runar Backman arbetade hade han ögon och öron öppna för samhällets utveckling, människornas behov och prästens och församlingens uppgifter i en föränderlig värld. Med hustrun Anni startade han Folkhälsans lokalförening på Kökar och det ledde till en mer än sextioårig folkhälsoinsats, som avslutats med pensionärstillvaro på Folkhälsans Seniorhus i Helsingfors. 

Under åren på industriorten Jakobstad tog Runar Backman initiativ till den socialetiska verksamhet som fortsätter i Borgå stift. Impulser fick han bl.a. från studieresor till Sverige, Norge, Tyskland och USA. 

På 1950-talet togs flera nya initiativ som t.ex. en stor församlingsaktion i huvudstaden, den svenska äktenskapsrådgivningen i samarbete mellan Församlingsförbundet, Folkhälsan och Svenska befolkningsförbundet. Runar Backman var aktiv i Kristna radioutskottet, föreningen Vi och våra barn m.m. Senare var han också engagerad i äktenskapsrådgivning i Jakobstad och Vasa. 

Runar Backmans författarskap inleddes med synodalavhandlingen för Borgå stift 1962, med titeln "Med bud om liv". Den självbiografiska boken "Ett rikt liv" kom ut 1982 och boken om kökarbon Erik Jorpes, heparinets upptäckare, 1985. 

En av Runar Backmans pensionärsinsatser var hans medverkan i återupplivandet av Franciskustraditionen på Kökar, genom "enhetens fest" 1979. Det bekräftade hans livslånga ekumeniska intresse. Tack vare sina många ofta banbrytande insatser på olika områden har Runar Backman varit föremål för flera hedersbetygelser, från Finlands Lejons Orden till Svenska Folkskolans Vänners folkbildningsmedalj (1990) för en livslång gärning som brobyggare mellan församlingsarbete och kulturliv. 1991 fick han hederstecknet för församlingsarbete, första gången detta utdelades. 

Också under sitt sista år deltog Runar Backman aktivt i gemenskapen på Folkhälsans Seniorhus i Helsingfors.

 

HÅKAN HELLBERG