Backström, Börje

f. 20.7.1908
d. 20.2.1999

Lördagen den 20 februari 1999 nåddes Finlands svenska krigsveteraner och andra fosterlandsvänner av ett sorgebud: Generallöjtnant Börje Backström hade gått ur tiden. Senaste sommar firade vi hans 90-årsdag och nu finns han inte längre bland oss. 

Börje Backström föddes den 20 juli 1908 i Sibbo. Efter studentexamen i Borgå Lyceum och avtjänad värnplikt i Nylands Regementes Dragoner genomgick han Kadettskolan 1932-34. Krigshögskolan avverkade han 1957-59. Det skulle föra för långt att redogöra för alla kommenderingar och övriga uppdrag under officerskarriären. Det kan dock nämnas, att han tjänstgjorde som bataljonskommendör i Nylands Brigad 1955-59. Åren 1961-66 fungerade han som Kadettskolans chef och införde då revolutionerande undervisningsideer rörande bl.a. personrelationer. 

Hans befordringar var följande: res.kornett 1932, fänrik 1934, löjtnant 1936, kapten 1940, major 1943, överstelöjtnant 1955, överste 1959 och generalmajor 1967. Han avgick med pension 1968 såsom kommendör för Österbottens militärlän. Till generallöjtnant befordrades han på sin ålders höst 1993. Han var då en av de få i livet varande frontkommendörerna. 

Efter pensioneringen slog Backströms engagemang för krigsveteranernas sak ut i full blom. Han blev "Backus" med sina forna mannar, främst dem från JR 24 och ErP 18, med såväl befäl som manskap. Hans fenomenala minne för ansikten och namn var allom välbekant. Vid minnessammankomster inom division, regemente eller bataljon såväl som vid gemytliga träffar i mindre kretsar kunde envar känna sig jämbördig med sin forne kommendör. Han var en sällskapsmänniska med djup humor. Gärna kom han tillbaka till den dramatiska men framgångsrikt ledda reträtten med ErP 18 sommaren 1944 från ställningarna i Podporoze vid Svir till Uställningarna i Syskyjärvi. Dessa händelser har Backström förtjänstfullt återgivit i boken "ErP18", som utkom den 1 juli 1948 på 40-årsdagen av de hårda striderna vid Suurimäki, där han sårades första gången. 

Hans krigshistoriska intresse och hans fosterländskhet förde honom in i Frihetskrigets Traditionsförbund, där han under ett antal år verkade som ordförande för Frihetskrigets Södra Finlands Svenska Traditionsförening. Till hedersmedlem valdes han 1992. 
Krigsveteranerna och deras organisation låg Börje Backström varmt om hjärtat. Vid tiden för hans pensionering stod krigsveteranerna inte högt i kurs, men Backström åtog sig 1973 ordförandeskapet för Södra Finlands Krigsveterandistrikt. I tio års tid gjorde han en resultatrik insats och valdes 1983 till hedersmedlem. För oss gamla vapenbröder från JR 24 och ErP 18, som fått räkna Backus som personlig vän, känns det speciellt tomt. Vi saluterar minnet av vår bataljonskommendör och vapenbroder. 

Lasse Hedman