Backström, Urda-Maria

 f. 23.6.1924

d. 28.3.2007

Oväntat kom sorgebudet att undervisningsrådet Urda-Maria Backström (f. Froste) onsdagen den 28 mars 2007 stilla avlidit i hemmet i Kotka. Hon var född den 23 juni 1924 i Pojo. Urda-Maria Froste blev student vid Arkadian yhteislyseo 1943, studerade finska, nordisk filologi och estetik vid Helsingfors universitet och utexaminerades som filosofie kandidat 1946. Året därpå började hon sin lärarbana vid Svenska lyceum i Helsingfors. Höstterminen 1948 inledde hon som lektor i finska vid Kotka Svenska Samskola där hon arbetade till utgången av läsåret 1953–1954. Hon gifte sig 1953 med diplomekonom Ragnar Backström.

Äktenskapet förde henne än en gång till Helsingfors; åren 1954–1956 undervisade hon vid Nya svenska flickskolan. Inför höstterminen 1956 övertog Urda-Maria Backström i egenskap av nyvald rektor ansvaret för Kotka Svenska Samskola. Under 31 år, ända fram till pensioneringen våren 1987, utvecklade hon KSS till ett modernt, dynamiskt lärocenter där elever och lärare tillsammans presterade ypperliga resultat. Hennes visioner var klara och målinriktade, med ledarperspektiv på att lära för livet i en miljö som för alla och envar präglades av omtanke, trivsel, trygghet och rättvisa. Urda-Maria Backströms helgjutna insatser för Samskolan inbegriper det nya skolkomplexet i stadsdelen Korela, där KSS sedan 1971 verkar. I samband med flyttningen kunde mycket av den skolkultur som skapats under många tidigare generationer ha gått förlorad. Rektor Backström förmådde bevara de bästa bitarna av det gamla KSS och förena dem med de nya inslag och utmaningar skolsektorn ställdes inför under 1970-talet. Gediget förarbete och dynamisk diplomati i förening med nyttiga nätverk utmärkte hennes förhandlingsstrategi i detta brytningsskede i finländsk skolhistoria.

Övergången till grundskola 1974 säkrade för Kotka Svenska Samskola via gynnsamma avtal med Kotka stad såväl ekonomiska grundvalar som verksamhetsbetingelser för framtiden. Sålunda kunde KSS under hennes ledning i april 1985 fira sitt 100-årsjubileum. Dessa förtjänster motiverade mer än väl utnämningen till undervisningsråd 1987. Den aktiva och positiva livssyn som präglade Urda-Maria Backström medförde en mängd förtroendeposter, bland annat styrelseuppdrag i Svensk samling i Kotka, Kotkan sairaanhoito-oppilaitos 1957–1977, Kotka Pohjola-Norden 1958–2007 och Privatskolornas förbund 1973–1988, därtill ledamot i skolplaneringsnämnden i Kotka och Kymmene län 1970–1980. Hennes sakkunskap i skolfrågor anlitades även under perioden som pensionär: hon var aktad ledamot i Kotka stads utbildningsnämnd åren 1989–1996.

Utöver karriären i skolvärlden satsade Urda-Maria Backström på familjeliv och mångahanda fritidsintressen. Det långa och lyckliga äktenskapet med Ragnar välsignades med två söner och fem barnbarn. Sommarstället på Kuutsalo, naturen, idrott, handarbete, korsord, senare även sudoku erbjöd avkoppling. Intresset för resor, konst, musik och litteratur delade hon med sin Ragnar. Hennes hjärta slog i synnerhet för litteraturen – hon var exemplarisk i sin inställning, att både det svenska och finska språket med sina olika litterära uttrycksformer ingår i den finländska identiteten. Urda-Maria Backström bevarade livet ut nära kontakt med KSS och kom även gärna samman med tidigare elever och kolleger. Hon anlitades ofta som föredragshållare. Hennes anföranden var pedagogiskt strukturerade och fängslande – vilket även kännetecknade all den undervisning hon hann med under åren som lärare. Hon var en skicklig talare som med en krydda humor fick fram sitt ibland allvarsamma budskap. Då hon höll morgonsamling byggde hon ofta sin betraktelse på någon dikt av Viola Renvall. En av dem som hon flera gånger återkom till var Jag talar till mina vuxna barns änglar. Den dikten avslutas med raderna Dröj kvar hos mig, mina vuxna barns änglar! Hjälp dem att vandra i snårskogen, att finna den rätta vägen, deras enda väg!

OVE LINDSTRÖM rektor, Kotka Svenska Samskola