Beijar, Göran

F.19.10.1933
D. 24.8.2002

 

Förre chefen för Vasa lantbruksdis-trikt, vicehäradshövding Göran Beijar avled den 24.8.2002 i sviterna av en aggressiv tumörsjukdom. Han var född den 19.10.1933.

Med Göran Beijar har en av de mest profilerade Korsholmspolitikerna gått ur tiden. I över tre decennier, från 1969 till 2000, tjänade han sin hemkommun. Han representerade kommunen i de flesta sam­manhang. Ingen kunde som Göran fram­hålla det specifikt värdefulla i att vara korsholmare. Du skall framhålla att du är från Korsholm, var det första och främsta råd han gav dem som gjorde karriär inom olika samhällssektorer.

Den egna kommunen var vid sidan av hembyn Karperö den överlägset vikti­gaste plattformen för hans agerande och tänkande.

I sitt kommunala sfp-värv hann Beijar verka både inom gamla Korsholm och i den storkommun som skapades i början av 1970-talet. Det gav honom ett tidsper­spektiv och en erfarenhet som få kom­munpolitiker kunde visa upp. Han hade varit med och lagt grunden och ideologin för det som skulle bli kännetecknande för det nya Korsholm: att ta vara på utveck­lingsmöjligheterna och bygga upp möjli­gast heltäckande servicenät i byarna.

Att hålla det mönstret levande var under alla år ledstjärnan för Göran. Han insåg att detta var en angelägenhet som endast korsholmarna själva kunde sköta. En samgång med Vasa var ingenting att efter­trakta. Samarbete med staden var han inte emot, blott Korsholm den vägen tillräck­ligt väl kunde hävda sina egna intressen. En sista utväg på sikt vore, menade han, en ny kommunreform som skulle tillgo­dose den svenskspråkiga befolkningens behov. En lösning i vilken han då ock­så inneslöt Malax-Korsnäs och delar av Vörånejden.

För andra var det inte sällan svårt att stå emot när Göran Beijar argumenterade. Han var robust gåpåaraktig och viljestark utåt. Han fyllde strax rummet med sin person och kunde om det gällde säga ifrån som få. Bakom fasaden dolde sig emel­lertid en sökande och spörjande människa som tidvis upplevde ensamhet och tvivel i sina uppdrag.

Ändå var kommunpolitiken den livs­luft han hela tiden trängtade efter och ville vistas i. I två olika repriser var han ordförande för Korsholms fullmäktige.

I två perioder var han ordförande för Svenska folkpartiets kretsorganisation i Österbotten, ävenså kandidat i riksdagsvalet 1983. Det svenskösterbottniska land-skapsförbundet ledde han i början av 1970-talet.

Sitt egentliga livsverk gjorde han inom Vasa lantbruksdistrikt dit han kom som ung jurist 1965. Distriktschef blev han 1976.

Efter pensioneringen drev han en egen juristbyrå. På fritiden var han en äkta frii­drotts- och fotbollskarl, men kände också starkt för jordbruk och villaliv.

Göran hade för vana att avsluta sina telefonsamtal med ett temperamentsfullt: Vi kämpar. Ord som väl karaktäriserar hans gärning som samhällsbyggare och också den sista, svåra sjukdomstiden.

Hustrun Gertrud, sönerna Mats, Mikael och Mårten med familjer, bröder och sys­ter samt övrig släkt och många vänner är närmast sörjande.

 

KURT SNICKARS