Bergman, Ann-Marie

F. 27.3.1938

D. 7.6.2000

 

Läraren Ann-Marie Bergman är borta. Hon somnade stilla in den 7 juni 2000.

Hon var född i Ekenäs den 27.3.1938, menväxte upp i Fiskars i Pojo. KarisBillnäs samskola var det närmaste läroverket och där avlade hon studentexamen år 1956. För Ann-Marie var lärarbanan ett naturligt val och hon inledde sina studier vid Ekenäs Seminarium samma år. Redan under skoltiden var hon aktiv orienterare och handbollsspelare inom Fiskars IF. Under seminarietiden giorde hon sig känd som en skicklig volleybollspelare, som visade vad ekenästrissorna gick för vid seminariernas höst- och vinterdagar runt om i landet.

Hon avlade folkskollärarexamen år 1959. Utbudet på ordinarie lärartjänster I hemtrakterna var inte lika stort på den tiden som i dag. Vikariat och tillförordnadetjänster var ofta det enda som erbjöds. Den lilla enlärarskolan i Elgmo blev hennes första arbetsplats. Hon berättade ofta om hur hon som lärare förväntades vara tusenkonstnär, som kunde undervisa i allt mellan fingervantsstickning och nötkreaturens matsmältning. Hon trivdes emellertid utmärkt med sitt års vikariat i skolan med den familjära atmosfären. 

Åren som följde verkade hon som tillförordnad lärare vid Kyrkby folkskola I Pojo och som tf medborgarskollärare vid Karisbygdens medborgarskola.

Ann-Maries pedagogiska förmåga var känd sedan seminarietiden. År 1964 ombads hon ta emot tjänsten som lärare vid Ekenäs Seminariums folkskola. Denna tjänst innehade hon till år 1974 då seminariet överflyttades till Vasa. Från år 1974 till år 1995, då hon pensionerades, arbetade hon som klasslärare specialiserad i finska vid Seminarieskolan I Ekenäs. Hon insåg att undervisningen I finska var av stor betydelse i det svenskspråkiga Ekenäs och hon strävade efter att görasin undervisning så effektiv som möjligt. Bland annat var hon med om att producera ett mycket använt och uppskattat läromedel. Ann-Maries grammatikövningar och duplikat över objektsregler konsulterades av elever långt efter att de lämnat Seminarieskolan.

I egenskap av klasslärare kom hon också att undervisa i en rad andra ämnen. Matematik, modersmål, religion och medborgarfärdighet lärdes ut med kunskap och system. 

I sin lärargärning satte Ann-Marie målet högt. Hon kunde vara krävande, men fordrade alltid mest av sig själv. Eleverna var för henne människor som hon mötte, ibland med behövlig stramhet, men alltid med omsorg och värme. 

Från unga år hade Ann-Marie ett aktivt samhällsintresse. Lokal- och inrikespolitiska frågor intresserade henne. Hon var en flitig tidningsläsare och radiolyssnare. TV-nyheterna missade hon sällan. Många var de samtal och diskussioner i kollegier och vänkrets som hon engagerat och med sakkunskap deltog i. 

Hennes politiska intresse tog sig uttryck i att hon under många år var medlem i SFP i Ekenäs i vilket hon också hade styrelseuppgifter. Under åren 1972-1981verkade Ann-Marie som biblioteksnämndens ordförande. Det nya stadsbibliotekets planerings- och byggnadsskede inföll under denna period. Hon var endrivande kraft. Att läsa byggnadsritningar intresserade henne och hon följde noggrant med hur byggnadsarbetet framskred. När det nya biblioteket stod färdigt uttryckte hon, att det för ekenäsborna och henne själv var en stor kommunal glädje. Ann-Marie var en kvinna av sin tid. Hon delade sina krafter mellan krävande yrkesarbete, kommunala förtroendeuppdrag och hem och familj. Lyckliga stunder upplevde hon på sommarvillan i Antskog, där hon omgiven av sinakära ordnade och ställde, inredde och byggnadsplanerade, sådde och planterade i den vackra trädgården, och njöt av sitt fullbordade verk.

När budet om Ann-Maries bortgång nådde oss förstod vi att vi förlorat en ovanlig människa. Ännu under sin sjukdomstid orkade hon lyssna på och intressera sig för sina vänner. Hon var en givande människa som berikade sin omgivning. Vi minns henne med saknad.

 

MARIANNE BAARMAN