Björksten, Nils af

Lagman Nils af Björksten i Ekenäs avled lördagen den 16 maj 2009. Han var född i Helsingfors den 18 januari 1931 och blev således 78 år.
Efter studentexamen 1949 i Nya svenska läroverket i Helsingfors tog han juris- kandidaten 1955 och blev vicehäradshövding fem år därefter. Han gifte sig 1955 med Iris Blomberg, paret träffades i Esbo under de år Nils far Thure af Björksten var präst i svenska församlingen där. Sitt arbetsliv inledde han med inhopp i en bankirfirma och som bankjurist innan han med familjen, för gott visade det sig, år 1959 flyttade till Ekenäs. Till en början som vikarie för borgmästaren, från 1961 som ordinarie. Och därmed vida känd för stadsborna då han i ett decennium utlyste julfred från stadshustrappan.
år 1972 låg det i luften att rådhusrätten och magistraten skulle dras in och därmed även borgmästarämbetet. I det skedet valde Nils af Björksten att avgå och fungerade som tingsdomare i Vanda ett år innan han 1973 tillträdde som häradshövding i Raseborgs domsaga. En bra och omtyckt chef, och närvarande, blev omdömet bland hans underlydande. I början av 1990-talet pågick förberedelserna för en reform av domstolsvä- sendet. I mitten av juli 1993 kungjordes att häradshövding Nils af Björksten av republikens president utnämnts till lagman (d.v.s. chefdomare) vid Rase- borgs tingsrätt från den 1 december 1993 då bl.a. Hangö rådstuvurätt och Raseborgs domsaga gick till historien. Men den nyutnämnde lagmannen hann bara utöva sitt nya ämbete i några månader. Våren 1994 drabbades han av hjärtbesvär och måste i hastiga tag by-passopereras. I detta skede valde han att inte bränna slut på sig utan tog pension från slutet av sommaren det året.
Hans juridiska karriär omfattar även ordförandeskap i Helsingfors I krigsrätt, krigsdomare var han 1981–84. I den egenskapen förestavade han eden för rekryterna i Dragsvik.
Nils af Björksten ansåg att en domare inte bör delta i det politiska livet. Vissa undantag gjorde han på nämndnivå, där hans juridiska kompetens var till nytta. Han var således ordförande i vattennämnden i Ekenäs åren 1963–68 och 1977–86 samt ordförande i byggnadsnämnden 1985–97. Byggnadsärenden intresserade honom speciellt, däremot anpassade han sig kanske inte riktigt till arbetet i kyrkofullmäktige, som han tillhörde 1983–86.
Till sina särintressen räknade Nils af Björksten skärgårdsliv, inbegripet havet, resor och naturen. Skärgårdslivet kretsade mycket kring sommarstugan i Lappvik då dottern och sonen var små. På litet äldre dagar seglade makarna i fjorton år på egen köl, i en Fenix maxibåt. Utrikesresorna som turister gick vida omkring, av världsdelarna blev bara Australien obesett liksom Sydamerika.
Nils af Björksten hade ett vidsträckt verksamhetsområde. På 1960-talet var han med om att dra igång föreningen Kulturdagar i Ekenäs och övertog ordförandeskapet i ett par år efter Tor Stolpe.
I den lyckosamma kampen mot Nestes planer på ett oljeraffinaderi på Hangö udd deltog han aktivt. Den kampen ledde till att Raseborgs natur- och miljöförening grundades, den föreningen ledde han i flera år. Ytterligare kan nämnas att han några år var ordförande för Folkhälsans Ekenäs-avdelning, som då ännu omfat- tade Barnens gård i Formanshagen. Han sörjs närmast av hustru, barn och barn- barn.

Sven Holmström