Christiernin, Henrik

F. 19.11.1920

D. 3.12.1999

 

Kapellmästaren och Västra Nylands mångåriga rnusikrecensent Henrik Christiernin avled den 3 december 1999 i Ekenäs. Han blev 79 år.

Musiken var Henrik Christiernins liv. Redan under skoltiden, i Borgå lyceurn, startade han en dubbelkvartett. Efter studentexarnen vidtog hans studier i pianooch orgelspel, i solosång och violin- sarnt cellospel, först på allmänna linjen och sedan i kapellrnästarklassen vid Sibelius Akademin. Av en slump korn han också in på skolrnusikavdelningen. Färdig kapellmästare blev han våren 1949. 

Henrik Christiernins musikaliska yrkeskarriär blev mångsidig. Han verkade sorn lärare, även i finska skolor, var rnusikredaktör vid radion, sjöng rned i Akademiska sångföreningen och i Oratoriekören. Han var dirigent för Kilven Kuoro i Helsingfors och för Akademiska Darnkören Lyran. 

Han ledde Musices Arnantes i Åbo och flera körer i Pargas och Ekenäs, där han rned entusiasm och aldrig sinande engagemang arbetade bl.a. förrnusikskolan, dess elever och utrymmen. Han var under flera år också förbundsdirigent inorn Åbolands och senare Västra Nylands sång- och rnusikförbund. 

I början av 60-talet var han anställd sorn operettkapellrnästare vid Åbo Svenska Teater, där han hade stadsorkestern rned sig i orkesterdiket. Till Ekenäs korn han år 1975 sorn rnusikledare och verkade ganska snart sorn rektor för rnusikskolan, sorn han avgick rned pension från år 1985. Med sina skolkörer i både Pargas och Ekenäs turnerade han i Europa.

Under hela sin tid i Ekenäs var han aktiv inorn konsertgarantiföreningen, sorn i honom fick en outtröttlig irnpressario. Många är de världskändamusikartister han engagerat för konserter i staden. Ännu för några år sedan skrev han musikrecensioner för VN, som minns honom särskilt från denstora 100-års sångfesten I Ekenäs år 1991. Tillsammans rned andra musikskribenter bevakade han den från morgon till kväll, så långt tiden medgav. Henrik Christiernin var medveten orn att en recension aldrig kan bli annat än en redovisning för en subjektiv upplevelse. Han ville inte såra dernsorn uppträdde och hoppades rned sin kritikerverksamhet kunna stimulera rnusikintresset och locka folk till konserterna. 

Mycket hann hända och förändras under de år Henrik Christiernin var en eldsjäl inorn det finlandssvenska rnusiklivet. Särskilt bekymrad var hanöver krisen påkörfronten, det allmäneuropeiska fenomenet med brist på unga körsångare. Krisen menade han att berodde på konkurrensen från alla nya medier och den kommersiella musikens fruktansvärt starka tryck. 

På sin fritid ägnade sig Henrik Christiemin åt skärgårdsliv, huvudsakligen på Emsalö, åt att fotografera och resa. För att stimulera ekenäsungdomamas musikintresse grundade han år 1990 en egen stipendiefond. Han erhöll SFV:sHagforsmedalj år 1991.

Henrik Christiemin var född den 19.11.1920 i Helsingfors.

 

MARY-ANN BÄCKSBACKA