Cleve, Fredric

f. 6.6.1931

d. 6.8.2008

Professor emeritus Fredric Cleve avled den 6 augusti 2008. Hans betydelse både för kyrkan och den finlandssvenska kulturen var och förblir stor. Fredric Cleve föddes den 6 juni 1931 i Helsingfors. Där växte han upp och där kom han själv att göra största delen av sin insats som församlingspräst. Mellan åren 1954 och 1969 var han e.o. adjunkt i Norra svenska församlingen, därefter kyrkoherde i Tammerfors svenska församling till år 1973. Alla år i församlingstjänst fungerade han också som religionslärare i olika skolor. Att vara präst i skolan var uttryck för en medveten strävan att hålla samman kyrka och kultur. Ett annat uttryck för det här var t.ex. hans ordförandeskap i Församlingsförbundets kulturdelegation åren 1986–1997.

Vid sidan av sitt arbete i församling riktade han sig tidigt in också på vetenskaplig forskning. Efter studenten 1948 vid Svenska Normallyceum, tog han sin teologiska grundexamen i Helsingfors 1954. Hans fortsatta akademiska verksamhet skedde vid Åbo Akademi (ÅA), där han licentierade 1965 och blev doktor 1968 samt docent 1970. År 1973 blev han biträdande professor i systematisk teologi. Från år 1990 var han ordinarie professor fram till pensioneringen 1996. Fredric Cleves insats vid ÅA sträckte sig vida ut över teologiska fakulteten (TF), där han var dekanus 198 –1988. Under 70-talets stora examensreformsarbete inom universiteten, var Fredric Cleve aktivt med i planeringen både inom TF och i ÅAs gemensamma koordineringsgrupp. Han trodde på reformens idé att förena teori och praktik. Åren 1988–1991 var han prorektor för ÅA. Som lärare var Fredric Cleve omtyckt. Han var en föreläsare av den gamla stammen. Allra bäst kom han dock till sin rätt i den personliga handledningen. Generationer av mer eller mindre ångestladdade pro gradu-skribenter kan minnas hans vänliga sätt att lotsa en framåt med kloka råd. Fredric Cleve viktigaste forskningsområde var dogmatik (studiet av kristen gudstro). Hans doktorsavhandling behandlade Martin Luthers nattvardslära. Men hans kombinerade intresse för kyrkans idémässiga och mera praktiska tradition gjorde att också psalmforskning stod i fokus för hans forskningsintresse. Med sina Luther-studier lade Fredric Cleve grunden till en expertkunskap gällande luthersk teologi. Denna expertis kom i många sammanhang till användning också utanför det akademiska. Få teologer under 1900-talet torde ha haft ett så stort enskilt inflytande på Finlands lutherska kyrkas teologiska självförståelse som han. Bl.a. var han en kort tid (1973) anställd för att utveckla kyrkans internationella verksamhet. Han hade därefter en lång rad förtroendeuppdrag i kyrkans kontakter med andra kyrkor. Han satt i kyrkomötet åren 1978–9 . Sina kanske mest synliga insatser för finlandssvenskt kyrkoliv gjorde han där, då han deltog i slutarbetet på den nya psalmboken, samt då han ledde arbetet med de nya handböckerna på svenska för kyrkan i Finland.

Fredric Cleve gifte sig redan 1952 med Gunnel Lehtinen. För vänner och kolleger framstod förhållandet mellan de två som varmt och trofast. Vi är många som, vid sidan av de närmaste, hustrun Gunnel och sonen Johan med familj, med stor saknad men också stor tacksamhet minns Fredric Cleve.

TAGE KURTÉN