Cronström, Henrik

f. 20.11.1937

d. 15.4.2006

En uppskattad stämma i Hufvudstadsbladet har tystnat. Henrik Cronström, vars torsdagskåse­rier vi under en lång följd av år vant oss att upp­skatta, har avlidit. För vännerna gav kåserierna en möjlighet att kontinuerligt och trivsamt följa med hur Henriks leverne utomlands gestal­tade sig. Vi fick roande läsning om hunduppfostran, om trädgårdsbekymmer, om ölgänget på pendlartåget i Holland, om skärgårds­fär­der i Finland och utläggningar om många spännande fenomen och begrepp. Med oro hade vi märkt att kåserierna glesnade under senare år för att slutligen helt upphöra. För en större allmänhet var Henrik Cronström ock­så sällskapsmänniskan och trubaduren, en bärande kraft inom Visans Vänner i Helsingfors, bl.a. som ordfö­rande, ofta uppträdande på estrader och i tv. Dessa sällskapstalanger kom väl till pass för det som skulle bli Henriks främsta livsuppgift, att inom turis­men sälja Finland utomlands och då först i Dan­mark. Också hans tidigare liv bäddade för detta.

Hen­rik, som var infödd helsing­forsare, lärde sig danska re­dan som krigsbarn i Dan­mark, varifrån han återvän­de först 1947. Student blev han vid Munksnäs svenska samskola 1958. Skolan ska­kade han av sig med en kort sejour till sjöss med FÅA:s m/s Dione före studier i ke­mi, biokemi och fysik som ledde till nat.kand.-exa­men och arbete några som­rar på havsforskningsfarty­get Aranda. Henrik sadlade om för att – som han säger i en intervju – bli någonting annat rör­ligt, det som alla kan bli ba­ra de kan tänka: journalist. Henrik arbetade i sju år vid Rundradions nyhetsredak­tion som redaktör och ny­hetsuppläsare och däref­ter ett år som avdelnings­chef vid radions utrikesavdelning där han lärde sig att göra ”god propaganda” för Finland. År 1978 åkte Henrik Cron­ström till den nordiska journalistkursen i Aarhus där han träffade sin blivan­de maka Karin Christensen. Det blev omedelbar kärlek och Henrik var för evigt bunden till Danmark. Henrik sökte idogt och fick tjänsten som chef för Finlands Turistbyrå i Kö­penhamn som inrättades 1979. Under 11 år bygg­de Henrik med framgång upp den danska turismen till Finland vid danska re­semässor med bland an­nat finländska avdelning­ar utformade som aaltova­ser, norrskensflammor och med presskonferenser giv­na på bastulaven och lik­nande. Helst hade Henrik stannat på sin post i Danmark men byråkratin inom Centralen för Turistfrämjande krävde cirkulation och efter en pe­riod i Finland fick han eta­blera en finländsk turistby­rå i Amsterdam 1992 och flytta till Bryssel 1996 in­nan han avgick med pensi­on 2001, varefter familjen slog sig ner i Hörsholm. Till Henriks och hans fa­miljs liv hörde intimt mo­torbåten Thalatta, ritad av C-G Pettersson och som ett år prisbelönades som vack­raste båt vid träbåtsdagar­na i Kotka. På denna glän­sande skönhet förde Hen­rik stolt en NJK-flagga av stort format. Med Thalatta gjorde Hen­rik och Karin årliga färder i vår skärgård och det var vid möten i stilla hamnar med gitarr i hand och historier och visor som vi fick åter­knyta vänskapsbanden till Henrik.

ROLF KOKKOLA vän och radiokollega Henrik Cronström f. 20.11.1937 i Helsingfors, d. 15.4.2006 i Horsholm, Danmark. Sörjes närmast av Karin med bar­nen Lars, Lene och Lise samt barnbarnet Nicola, och av sys­konen Monica och Christofer med familjer.