Ehrnrooth, Margareta

F. 20.9.1910

D. 23.3.1991

 

Den 23 mars 1991 insomnade Margareta Ehrnrooth efter en svår sjukdom, som plågat henne i flera år. Med henne gick en kulturellt och socialt intresserad människa ur tiden.

Margareta Hansson föddes i Åbo 20.9.1910. Hon började sin skolgång tidigt. När hon skrevs in vid Åbo svenska samskola var hon två år yngre än sina klasskamrater och blev därför student 1927 vid 16 års ålder. Hon bedrev statsvetenskapliga studier vid Åbo Akademi, men fann snart sin blivande make Ralf Törngren och gifte sig med honom 1932. Han blev senare riksdagsman invald från Åboland, minister i flera regeringar ochgeneraldirektör vid statskontoret. Margareta var intresserad av hans arbete och hjälpte honom på många sätt. Efter makens död 1961 anställdes hon som förbundssekreterare vid Finlands svenska marthaförbund, som drog stor nytta av hennes kunskaper om det svenska Finland och hennes eminenta förmåga att representera med stil och elegans. 

Som förbundssekreterare och verksamhetsledare fungerade hon 1961-75, 2:a viceordförande var hon 1964- 75 och efter pensioneringen ordförande 1975- 78. Till förbundets hedersmedlem valdes hon 1978, när hon lämnade ordförandeposten.

1971 ingick hon nytt äktenskap med överstelöjtnanten i a. Lars Ehrnrooth och bodde på Tyris gård i Kyrkslätt till makens död. Senare blev Helsingfors henneshemort.

Sekreterare i Fruntimmersföreningen I Helsingfors var hon 1949-78 och principal i Helsingfors Sparbank 1965-77.

Margareta var mycket intresserad av nordiskt samarbete och tillhörde styrelsen för Nordens Husmodersförbund under hela sin tjänstetid. Sekreterare var hon 1964-68 eller den tid Finland hade hand om sekreteraruppdraget i NHF. 

Marthaförbundet samarbetade med många olika organisationer och detta medförde uppdrag för Margareta. Hon var bl.a. ordförande i Högvalla seminariums direktion 1969-73, ordförande I Svenska Semesterförbundet 1976- 79, viceordförande i Lisi Wahlstiftelsens styrelse 1970-84. Hon var även medlem i UNICEF- föreningen i Finland, vilket ledde till ökat intresse för försäljningen av UNICEF- kort i marthaföreningarna.

Internationellt samarbete odlade hon genom sina utomordentliga kontakter till världshusmorsförbundet ACWW och deltog i världskonferenser och europeiska regionalmöten.

När Finlands svenska marthaförbunds ungdomsorganisation M-klubbarna tog sina första steg som självständig organisation gav hon dem allt tänkbart stöd och fungerade som viceordförande i den första styrelsen. 

Trots sin stora arbetsbörda verkade Margareta aldrig stressad. Hon fick dock ofta offra både helger och fridagar för att hinna med allt som ålåg henne.Margareta framhävde inte sina insatser; det var endast vi hennes närmaste medarbetare,som förstod vilken tid och energi hon offrade på sitt arbete långt utöver vad man kan begära av en arbetstagare. 

För de tjänster hon gjort drottning Ingrid av Danmark vid hennes besök i Finland förlänades hon Kommendörstecknet av Danska Dannebrogsorden. 

Vi bevarar Margareta Ehrnrooth i ljust minne och i tacksamhet för en för vårt arbete intresserad chef och en oförliknelig vän.

 

SOLVEIG FORSS