Fagerlund, Rainer

f. 24.3.1941

d. 22.9.2005

Torsdagen den 22 september 2005 nåddes vänner och kolleger till Rainer Fagerlund, docent i nordisk historia vid Åbo Akademi, av sorgebudet att han plötsligt avlidit. För många som ännu i början av september sett honom stå i sångarledet med gamla djäknar vid akademins läsårsinskription kändes beskedet ofattbart.

Rainer Fagerlund var född den 24.3.1941, gick i skola i sin hemstad Åbo och studerade sedan historia vid Åbo Akademi. Han kom tidigt in på ett studium av den svenska historien under 1500- och 1600-talen. Hans doktorsavhandling Kriget i Östersjöprovinserna 1655–1661 (1979) tillkom inom ramen för det från Militärhögskolan i Stockholm ledda Carl X Gustav-projektet. För avhandlingen tilldelades han Svenska Litteratursällskapets prestigefyllda Hallbergska pris. I anslutning till avhandlingen publicerade han sedan en rad tungt vägande uppsatser. Han kom så att bli en av de få historiker i Sverige och Finland som hade djupa insikter i Östersjöprovinsernas problematik under 1500- och 1600-talen. Han hade kort före sin bortgång återupptagit detta intresse och påbörjat undersökningar kring kurländskt 1600-tal. Bland hans 1500-tals undersökningar bör särskilt nämnas hans bidrag om den militära tungan i Varsinais-Suomen historia V (1991), som något omarbetad senare getts ut också på svenska, Bönder, krigsfolk och borgläger. Den militära tungan i Egentliga Finland under äldre Vasatid (2003) och hans avsnitt om den äldre Vasatiden 1523–1617 i förlaget Schildts Finlands historia 2 (1993).

Ett av Rainer Fagerlunds stora intressen var hembygdsarbete. Under den tid han var verksam inom Pargas hembygdsförening upplevde föreningen en ny blomstringstid. Hans insats för att lyfta fram värdet hos de historiska miljöerna på Gamla Malmen i Pargas kan inte överskattas. Den omfattande lokalhistoriska forskning som han ägnade Pargas gjorde honom till en självklar auktoritet i detta arbete. När han för några år sedan kallades till hedersmedlem i hembygdsföreningen var det en välförtjänt utmärkelse. Under senare delen av 1980-talet var han också ordförande i Åbolands kulturråd. Rainer Fagerlund hade ett brinnande intresse för det förflutna. Under de decennier han och hans familj bodde på ett gammalt rusthåll i Håggais, Pargas, skrev han en omfattande historik om hela byn och de människor som bott där under perioden 1540–1809, i sig ett viktigt bidrag till Pargas historia.

I de hem han och hans hustru Agneta skapade, både i Pargas och under senare år i Åbo, vittnade bevarade historiska klenoder av olika slag om djup respekt för vad tidigare släktled åstadkommit. Huvuddelen av sitt yrkesverksamma liv arbetade Rainer Fagerlund som assistent och lärare vid Åbo Akademis historiska institution. I det arbetet hade han stor glädje av den lärarerfarenhet han under tidigare år förvärvat under anställningar vid skolor både i Helsingfors och Åbo. Hans undervisning och hans intresseinriktning inspirerade flera studenter och unga historiker till forskning kring liknande problematik. År 1994 utnämndes han till lektor i historiens och samhällslärans didaktik vid Pedagogiska fakulteten i Vasa, en tjänst som han dock p.g.a. ohälsa blev tvungen att lämna innan han uppnått pensionsålder. Rainer Fagerlund levde i en musicerande familj. Själv ägnade han sig framför allt åt körsång, många år som II bas i studentkören Brahe Djäknar. Nu står hans plats bland sångarbröderna i Brahe Ärkedjäknar tom. I sin historiska forskning berörde Rainer Fagerlund ofta militära frågor. Han var också intresserad av mera aktuella försvarsfrågor och kallades efter avlagd värnplikt flera gånger till fortbildning. Hans militära grad var major. Rainer Fagerlund var forskarmedlem i Finska Historiska Samfundet. Tack vare sin forskning kring Sveriges äldre historia, arkivresor och forskningsvistelser kom han i kontakt med och knöt vänskapsband med kolleger i både Sverige och Baltikum. Det är en stor krets historikerkolleger och vänner i flera länder som med respekt och stor saknad kommer ihåg Rainer Fagerlund och med värme tänker på dem som stod honom närmast, hans hustru Agneta, sonen Sebastian med hustru och dottern Sunniva.

SUNE JUNGAR NILS ERIK VILLSTRAND (arbetskamrater vid ÅA)