Finskas, Anders Wilhelm

f. 2.10.1871
d. 27.1.1956

En efter annan av sekelskiftets stora idealister och kulturkämpar skattar åt förgängelsen. Till dem hörde förre bonden Anders Wilhelm Finskas. Han föddes i Jeppo den 2.10.1871 och avled stilla i sitt hem på fädernegården den 27.1.1956 efter att en längre tid ha varit bunden vid sjukbädden. Ett strävsamt liv hade slocknat, en intresserad odalmans hand hade domnat och en för kulturellt framåtskridande ivrande person hade lagt sitt trötta huvud till ro.

A.W. Finskas besökte i sin barndom Svedbergska folkskolan i grannkommunen Munsala, där han fick intresse för bildningsarbetet. Detta intresse fördjupades och fick näring vid en folkhögskolkurs i Kronoby läsåret 1893-94. Ännu på äldre dagar talade Finskas med aktning om skolans föreståndare Johannes Klockars och återkallade ofta i minnet, vad denne kulturkämpe hade yttrat. Folkhögskoltiden blev för Finskas en inspirationskälla till många beaktansvärda initiativ för hembygdens förkovran. Han var med om att starta Jeppo ungdomsförening och senare Jeppo lantmannagille och var även med, då Österbottens svenska lantbrukssällskap bildades. Han var också den drivande kraften vid åstadkommandet av den första fasta småskolan i Jeppo 1911, nämligen Finskas småskola.

Även inom det kommunala livet finner man Finskas som en verksam och intresserad arbetare. Under olika tider har han tillhört kommunalfullmäktige, varit förmyndarnämndsordförande, skoldirektionsordförande, skolekonom och församlingsrevisor. Över 40 år innehade han kassörsbefattningen för Nykarleby och Jeppo brandstodsförening.

En minnesruna över A. W. Finskas skulle inte vara fullständig, såvida hans insatser på det religiösa området bleve bortglömda. I sin mannaålders dagar började han känna en allt starkare kallelse att göra något för ungdomens kristliga fostran och verkade därför med liv och lust för tillkomsten av nya folkhögskolor, arbetande på religiös grund, ävensom för tillkomsten av ortens bönehus. Kristliga folkhögskolan i Nykarleby fann i honom en hängiven vän. När tanken på en Evangelisk folkhögskola i Svenska Finland väcktes, kände sig Finskas särskilt manad att stödja detta företag. Under de tio första åren av denna skolas verksamhet tillhörde han skolans direktion. Såsom en tacksam hyllningsgärd för det arbete han nedlagt för spridandet av evangelii kunskap bland ungdomen kallades Finkas på sin 80-årsdag till hedersmedlem i skolans garantiförening. Han sparade inte heller sina krafter, när det gällde att arbeta för den nystartade systerskolan i Hangö, trots att han redan då var en åldrad man.

Man måste undra huruvida A. W. Finskas alls hade tid och krafter för sitt egentliga yrke som jordbrukare på Karlsborgs lägenhet, som han år 1900 mottog av sina föräldrar. Dock, under parollen »tidigt upp och sent i säng» och alldenstund han följde sin fars uppmaning att inte glömma sina »vardagskläder» för de många stämmornas och mötenas skull, har hans jordbruk varit välskött samt premierats och förstorats under årens lopp. Jeppobygden skall med tacksamhet och vördnad minnas den gode och trogne tjänaren, den alltid glada, vänsälla och gästfria kamraten, som efter ett långt och strävsamt liv gått bort.

– r