Forsell, Fredrik

Den 16 oktober 1965 avled fiskerikonsulenten Fredrik Forsell i Helsingfors, 86 år gammal.
Han var född i Pernå den 3 mars 1879. Fredrik Forsell var svensk konsulent i Fiskeriföreningen i Finland från 1906, och när Nylands fiskarförbund bildades följande år, blev han även dess första instruktör. Under ett halvsekel var han en mångsidig befrämjare av fiskerinäringen, som vägledare, talare och instruktör på fältet, som sakkunnig i statliga kommitteer och som lärare i Pernå fiskarskola, till vilken han i tiden tog initiativet.
Forsell var utrustad med en arbetsförmåga utöver det vanliga, och han kunde därför anlitas i många värv och uppgifter utom tjänsteåliggandena. Han var ungdomsföreningsordförande i unga år, mångårig ordförande i Nylands fiskarförbund, han tillhörde kommunalfullmäktige i Pernå, var medlem av folktinget och en flitig skribent i många fiskeritidskrifter. Fredrik Forsell är en centralgestalt inom vårt lands fiskeri- och skärgårdssträvanden.