Forss, Brita

Barnträdgärdsläraren Brita Forss, somavled den 18 september 1992 efter tapper kamp mot en obönhörlig sjukdom, var en av vägrödjarna och linjeskaparna för den nutida barnträdgärdslärarutbildningen i Finland. 

För det svenska seminariet, som 1957 etablerade sig i hennes hemstad Jakobstad, kom hon att bli en ovärderlig kraftkälla ända frän begynnelsen och under alla de är hon med insiktsfullt engagemang och glad hängivenhet verkade där som praktikföreståndare vid rektor May-Lis Virtanens sida. 

Brita Forss föddes i Jakobstad 1920 och växte upp i en sjubarnsfamilj prägladav stark och varm sammanhållning. 

Efter avslutad mellanskola genomgick hon först Högvalla husmodersskola och därefter Ebeneser-seminariet I Helsingfors. Som nydimitterad lärare knöts hon 1943 till Barnabo barnträdgård i Jakobstad, där hon tjänstgjorde fram till 1957, de fyra sista åren som föreståndarinna.

I mitten av 50-talet blev det aktuellt att börja planera ett eget centrum ät den svenskspråkiga barnträdgärdslärarutbildningen i Finland. Brita Forss invaldes i den folktingskommitte som förberedde ärendet och hade sin givna andel i det slutliga beslutet om var seminariet skulle placeras.

Ännu viktigare blev hennes insats när det sedan gällde att visa att det varit ett lyckat beslut. Hennes lokalkännedom och goda kontaktnät underlättade i hög grad den nya läroinrättningens start och anpassning i Jakobstad, samtidigt som hon satte in hela sin iderika energi pä att skapa en inspirerande och trivsam studiemiljö för eleverna, trots de knappa resurser som stod till buds. 

Som praktikföreständare ledde Brita Forss den praktiska utbildningen i 20 är, dessutom var hon medlem av direktionen åren 1957-59. När seminariet 1977 övertogs av staten och blev Barnträdgärdslärarinstitutet (BLI) fortsatte hon som metodiklärare och fungerade också i ett par är som direktionens sekreterare. Hon levde för och med seminariet/institutet hela sitt verksamma liv, ännu långt efter sin pensionering 1983 fanns hon med i bilden somuppskattad timlärare. 

Även i kårens organisationsverksamhet tog hon aktivt del, bl.a. som mängärig styrelsemedlem i den finlandssvenska Barnträdgärdslärarföreningen och det riksomfattande Barnträdgårdslärarförbundet. Vid sidan därav fann hon tid för Zontarörelsen - som en av de första i Jakobstad - och för personliga omsorger om en stor släkt- och vänkrets. Brita Forss utåtriktade väsen, hennes solskenshumör och hennes osvikliga ansvarskänsla satte frän första början sin prägel pä andan i jakobstadsseminariet och har via många årskullar elever säkert spritt sig som ringar pä vattnet över alla svenska barnträdgärdar i landet.

 

MARGARETA NORRMÉN