Granroth, Edvin

F. 4.6.1902

D. 24.5.1996

 

Den 24 maj 1996 avled pensionerade läraren Edvin Granroth i Jakobstad. Han var född den 4 juni 1902 i Pedersöre och förunnades att få leva ett mycket aktivtliv ända in i sin ålders sena höst.

1924 dimitterades Edvin Granroth från Nykarleby seminarium och erhöll samma år sin första tjänst i Kvevlax. Han fick ordinarie lärartjänst 1925 i Söder-uddens folkskola I Replot, som på den tiden var en s k reducerad skola. Tydligen trivdes Edvin Granroth bra som lärare i en sådan skolform eftersom han från 1946 till 1964 kom att vara verksam i Rimal folkskola I Solf, som tidvis också under hans tid som lärare där fungerade som reducerad folkskola. Den familjära atmosfären i de små skolorna passade Edvin Granroth bra. 

Under Edvin Granroths första tid som lärare ute i Söderudden var hans skoldistrikt ännu helt isolerat från omvärlden.

En båtresa in till Vasa tog på den tiden flera timmar i anspråk och till den närmaste byn Brändövik, som ligger cirka 5 km från Söderudden, fanns bara en smal gångstig längs en räcka av träsk. En av de första åtgärderna Edvin Granroth företog sig var att arbeta för en förbättring av vägförbindelsen ut till Söderudden.För att få myndigheterna att förstå att han menade allvar satte han själv i gång med vägbygget 1928 och högg upp en gata i skogen. Därmed lade han grunden till den landsväg som småningom skulle förena Söderudden med omvärlden, men det skulle ännu dröja 16 år innan Edvin Granroth och söderuddsborna hade rott det projektet i land. 

Ett av de mest utpräglade karaktärsdragen hos Edvin Granroth var att aldrig ge upp i sin strävan att göra livet drägligare för skärgårdsborna, vilket avspeglades I hans kamp att få en ny skola byggd i Söderudden, ett projekt som han omedelbart satte i gång med när han kom dit som lärare. Den nya skolan kunde invigas år 1938. Under sin tid i Replot kom han även att inneha en hel del kommunala förtroendeuppdrag. 

Under sin lärartid vid Rimal folkskola I Solf gjorde han sig känd som en lugn ochplikttrogen lärare. Vi kolleger i Solf uppskattade i synnerhet hans humor och kommentareri samband med våra lärarsamlingar. Han var en lärare av den gamla stammen, som med glimten i ögat lugnade ner oss ivriga nydanare i samband med övergången till den nya läroplanen. Ofta lyckades han få oss att inse att innehållet I undervisningen egentligen var detsamma som tidigare, det nya innebar bara att vi nu skulle använda nya ord och uttryck för det vi sysslade med i vår undervisning.

Under sina år i Solf intresserade han sig speciellt för arbetet inom Folkhälsan och tog initiativet till landskapets första Röda Korsavdelning. För detta arbete erhöll han också såväl Folkhälsans som Röda Korsets förtjänsttecken.

Edvin Granroths namn är i hög grad förknippat med hans verksamhet inom musikbranschen. Den blev med tiden ett företag, som han drev med iver och stort intresse speciellt efter att han blivit pensionerad 1964. Det var en verksamhet som engagerade honom ända fram till hans bortgång. Till sin 90-årsdag erhöll han Centralhandelskammarens förtjänstecken i guld som uppskattning för 60 års arbete I näringslivets tjänst. Ett av hans stora intressen var bilar. Ännu som 91-åring deltog han i ett veteranbilsrally och det berättas, att han också under sina sista levnadsår ibland skämtsamt talade om att ännuskaffa sig en sportbil. 

Under lång tid tog han helt hand om sin svårt invalidiserade hustru och var alltid den självklara person, som släkt och vänner kunde vända sig till med förtroende.

Vi är många som bevarar minnet av Edvin Granroth, som en synnerligen positiv och generös människa, som var vän med livet ända in i dess slutskede.

 

BJARNE BERG