Grönholm, Christoffer

f. 19.3.1949

d. 27.4.2011

Det finlandssvenska bildnings- och kulturarbetet drabbades av en svår förlust i april 2011, då kanslichefen vid Svenska folkskolans vänner, Christoffer Grönholm, avled bruten av en svår sjukdom. Döden kom alltför tidigt och alltför snabbt, och en långvarig livsgärning för det svenska Finland avbröts abrupt och slutgiltigt. Christoffer Grönholm var en sällsynt fängslande personlighet med en stor vänkrets, allmänt uppskattad och omtyckt i vida kretsar. Detta blev särskilt uppenbart vid begravningen i Ingå kyrka den 14 maj 2011. Nästan 400 personer slöt upp för att lämna en sista hälsning. Begravningen blev ett uttryck för en bred uppskattning av Christoffers livsgärning: hela Svensk-Finland mötte upp, och inte ett öga var torrt.

Christoffer Grönholm kombinerade många drag i sin personlighet som förklarar framgångarna i hans arbete. Han var öppen och hjärtlig med en stor beredskap att lyssna. Han hade humor och kunde umgås med mänskor av olika vandel på ett naturligt och förtroendeingivande sätt. Han bemötte statsöverhuvud och spelmän med samma avslappnade finess. Han var vänlig och saklig i sitt bemötande, men han hade också starka personliga åsikter och kunde vara envis vid behov. Han var idog och målmedveten. Hela SFV-samfundet, den omfattande vänkretsen och en stor släkt känner stor sorg och saknad över Christoffers frånfälle.

Politices doktor, docenten och kanslichefen Christoffer Karl Erik Grönholm föddes i Helsingfors den 19 mars 1949 som son till verkmästare Erik Grönholm och skatte­beredare Anna Bergström. Han gifte sig 1978 med Maj-Len Eriksson, som också dog i en svår sjukdom år 2009. I äktenskapet föddes barnen Juni, Emma och Fabian. Christoffer avled i Lojo den 27 april 2011. Allas vår medkänsla riktar sig till de tre barnen som genomlevt den tunga sorgen att inom loppet av endast två år förlora båda föräldrarna.

Christoffer Grönholm skrev studenten 1968, avlade socionomexamen är 1972, blev politices magister året därpå samt licentiat år 1976. Han disputerade för doktorsgraden år 1981 med den akademiska avhandlingen ”Världsbilden i finländsk statskunskap”. Efter några års tjänstgöring inom den privata sektorn (LM Ericsson, Ovako) blev han sekreterare för Svenska riksdagsgruppen, en post han innehade 1981-82. Därefter fortsatte han sin akademiska karriär som tf. professor och biträdande professor i allmän statslära vid Helsingfors universitet och Svenska social- och kommunalhögskolan i olika avsnitt under perioden 1982-90. Den akademiska banan fortsatte i form av docenturer vid Helsingfors universitet, Tammerfors universitet och universitetet i Örebro.

År 1987 anställdes Christoffer Grönholm som kanslichef på Svenska folkskolans vänner, där han kom att utföra sin livsgärning. Under hans tid i ledningen utvecklades organisationen kraftigt och som koncernchef var han instrumentell i denna utveckling. Schildts förlag växte till det tionde största i landet, Axxell blev en betydelsefull faktor inom andra stadiets yrkesutbildning, Svenska studiecentralen blev den mest betydelsefulla utbildningskällan inom tredje sektorns organisationer och den nydanande verksamheten med finlandssvensk morgon-TV tog form inom Cityportal Ab. Föreningens förmögenhet förvaltades väl och den växte kraftigt under dessa 24 år och möjliggjorde en understödsutdelning på över fyra miljoner euro i början av 2010-talet. Svenska folkskolans vänner är en särling inom den finlandssvenska fondvärlden genom att ”vännerna” är en förening med 10 000 medlemmar. SFV är en folkrörelse och Christoffer betonade alltid den speciella karaktär detta medför. Han framhöll föreningens integritet men också samarbetsvilja. Han förstod vikten av ledarskap men också av att lyssna. Vid styrelsemötena påminde han oss ofta om SFVs roll som en gräsrotsorganisation. Christoffer Grönholm hade ett välutvecklat socialt ansvar och hans hjärta klappade för alla dem som var utsatta eller hade det svårt. Han ville ofta rädda nedläggningshotade byskolor och han arbetade målmedvetet för de svenska skolorna i det finska Finland.

I sin egenskap av koncernchef var Christoffer Grönholm involverad i de olika dotterbolagens styrelser, ofta som ordförande. Han var medlem av Finlands Unesco-kommission i två repriser (1982-86, 1999-2003), av styrelsen för de Samverkande bildningsorganisationerna i Finland (1989-92) och Nylands svenska landskapsförbund (1995-98). Han var bl.a. ordförande för Svenska folkpartiet i Esbo 1980-86. Pågående förtroendeuppdrag vid hans död var bl.a. medlemskapet i Nygrénska stiftelsens styrelse, förvaltningsrådet för Aktia, förvaltningsrådet för Veritas och styrelsen för Sparbanksstiftelsen i Helsingfors, numera Tre Smeder. Han var riddare av Finlands Vita Ros Orden och Kommendör av Kungliga Svenska Nordstjärneorden.

Christoffer Grönholm publicerade flera böcker och essäsamlingar, av vilka måhända ”Citadellet i norr” från år 1987 och ”Mindre är mera” från 2008 särskilt förtjänar att nämnas. I den sistnämnda framhäver han som sitt credo att små enheter har ett egenvärde och att medmänskligheten ofta kommer till uttryck just i dem.

Christoffer Grönholm var en stor musikvän. De flesta av oss har stiftat bekantskap med den illustra dansorkestern Diktyon Five, där Christoffer var en bärande kraft. Maj-Len fungerade ofta som solist medan hon levde. Christoffer älskade båtliv och skärgården, och familjens sommarparadis i Ingå var ett kärt tillhåll under semestrarna. Jag minns särskilt en båtexkursion han ordnade för SFVs styrelse till Hapsal i Estland, där styrelsen bekantade sig med den estlandssvenska kulturen och bl.a. det då nygrundade Aibolands museum. Christoffer kände varmt för estlandssvenskarna och lyckades även inom föreningens styrelse väcka intresse för denna utsatta och nästan hädangångna kulturspillra.

En glad, tillmötesgående och positiv röst i Svensk-Finland har tystnat. Vi saknar en god vän och en stor tillgång för den finlandssvenska kulturen. När sjukdomen tog över trodde vi alla i den närmaste kretsen att vi hade tid till hösten 2011 innan Christoffer avgår. Själv var han en obotlig optimist – på skärtorsdagen 2011 räknade han med att infinna sig på jobbet två veckor senare. När jag talade med honom dagen innan han dog förstod jag med säkerhet att denna tidtabell inte skulle hålla. Mitt försök att träffa honom vid liv omöjliggjordes av sjukdomens överraskande snabba förlopp under de sista timmarna.

Livet går dock vidare också i sorgens svåra stund. Livets kretslopp förutsätter att vi föds, lever och dör. När det jordiska stoftet förliser och vi lämnar de levandes skara kan de kvarlevande trösta sig med att minnet av den avlidne består. Christoffer Grönholms minne kommer att leva länge och göra tillvaron ljusare för många av oss. Styrelsen för Svenska folkskolans vänner vill bidra till att hålla detta minne levande och har beslutat instifta Christoffer Grönholms pris för att årligen tilldelas en svensklärare i en finsk skola som särskilt främjat intresset för den svenska kulturen i Finland. Christoffer hade samarbetet med svensklärarna varmt om hjärtat – han sade ofta att de utgör en livsviktig grupp för att hålla svenskan i Finland vid liv.

En av den finlandssvenska bildningens stöttepelare har gått ur tiden, men hans gärning och hans minne består.

Per-Edvin Persson Professor, ordförande för Svenska folkskolans vänner