Gustafsson, Ole

Rektor för Finno skola i Esbo Ole Gustafsson – född 1956, död 2004 – var en gudabenådad lärare.

Både nuvarande och tidigare elever beskriver Ole som en bra lärare, bestämd om det behövdes men alltid rättvis. Han arbetade som lärare i Lagstads skola 1977–1988 och som rektor för Vindängens skola åren 1988–2002. Hans dröm var en skola där smågruppsundervisning fungerade jämsides med allmän undervisning. Under flera år arbetade han för att förverkliga drömmen och när Finno skola tog emot sina första elever i januari 2003 var drömmen verklighet. Han hade själv med stort intresse och iver deltagit i allt från arbetet med ritningar till valet av inredning. Också i framtiden skall hans värderingar prägla verksamheten i skolan.

Ole var speciellt engagerad i barn och elever i behov av särskilt stöd. Sedan unga år arbetade han osjälviskt för andra människor och hans val att utbilda sig till speciallärare var naturligt. Oles intresse för specialpedagogik och hans fortgående studier inom området gjorde honom till en uppskattad föreläsare dels inom utbildningsprogrammet för speciallärare men också vid otaliga föreläsningar för olika målgrupper.

I sitt dagliga arbete på skolan arbetade han konkret med de frågor han så fascinerande föreläste om. Hans gedigna sakkunskap inom specialpedagogik kom väl till pass i det nationella arbetet för utvecklandet av Grunder för läroplanen för förskoleundervisning och för årskurserna 1–9. Han deltog i undervisningsministeriets arbetsgrupp för beredning av den nya lagstiftningen för specialundervisning och elevvård. Han var en betrodd ordförande för SPERES – Finlandssvenskt Specialpedagogiskt Resurscentrum och för direktionen för Svenska Skolan för Synskadade. Ole hade ett fruktbart samarbete med lärare från Esbo stads vänorter Köge och Kristianstad vilket ofta inspirerade till val av program under gemensamma vänortsträffar.

Ole intresserade sig redan som ung för politiken. Han var ingen passiv iakttagare utan ville påverka samhällsutvecklingen. Han var medlem i stadsstyrelsen, fullmäktige, olika arbetsgrupper och i Svenska delegationen vid Finlands Kommunförbund. Han arbetade stenhårt för de värderingar han gjort till sina – framför allt för ett rättvisare samhälle, som även värnar om dem som har svårt att föra fram sin egen talan. Härvid kom hans sakkunskap i utbildningsfrågor väl till pass liksom också hans djupa sociala engagemang. Han respekterades för sina insatser av andra förtroendevalda inom Esbo stad.

Ole var en varm och empatisk person. Han hade ett stort hjärta och var alltid snar att konstruktivt arbeta för att finna utvägar på komplicerade situationer där han utan att tveka prioriterade sina medmänniskors väl framom egna intressen. Vi är många som djupt saknar Ole. Det är lätt att känna hans närhet i vardagen fortfarande, så påtagligt levde han som han lärde. Vi minns honom med glädje och värnar om de värderingar han stod för.

MARGARETA PIETIKÄINEN

II vice ordförande för stadsfullmäktige, Esbo stad

BARBRO HÖGSTRÖM

utbildningsdirektör, Svenska barn- och utbildningscentralen

CAMILLA HERLIN

ställföreträdande rektor för Finno skola