Hahnsson, Kim

F.16.11.1920

D. 24.8.1999

 

Den 24 augusti 1999 avled folkdansarnas mångåriga ledare, ingenjör Kim Hahnsson i Grankulla. Vid sitt frånfälle var han 78 år gammal. 

Karl Ingemar Erik Hahnsson föddes I Jääskis i Karelen den 16 november 1920.Han blev student 1940 från Svenska samlyceet i Viborg och tio år senareingenjör från Tekniska läroverket. Han anställdes som driftsingenjör vid Oy Nordqvist Ab, som sedermera uppgick i Bensow Soliferverken. Han förblevsamma arbetsgivaretrogen hela sitt yrkesverksamma liv, hanblev planeringschef, produktchef, tekniskledare och var vid pensioneringen disponent vid Oy Bensow Ab. 

Den folkliga musiken och dansen blev

Kim Hahnssons stora fritidsintresse och frivilliga arbetsfält. Tillsammans med sin hustru, gymnastiklärarinnan Stina Hahnsson (f. Fagerström) utförde han en ban-brytande folkbildningsinsats genom att tillvarata, utveckla och sprida kännedom om finlandssvenskarnas dans- och musiktradition och erbjudafinlandssvenska barn, ungdomar och vuxna en meningsfullfritids verksamhet. Kim Hahnssons stora administrativa och organisatoriska förmåga ledde till atthan snart valdes in i ledningen för de organisationer, som verkade på folkkulturfältet. 1954 blev han medlem av Finlands svenska folkdansrings centralstyrelseochredan följande år, 1955, övertog han ordförandeskapet som han innehade I hela 27 år. Från 1966 verkade han också som tidskriften Folkdansarens redaktörfram till 1972, då han efterträddes av Stina Hahnsson.

Under Kim Hahnssons ledning växte folkdansringens medlemsantal snabbt, 1955 var antalet medlemmar 434 och då Kim Hahnsson 1982 överlämnade ordförandeklubban åt Leif Hammarström uppgick medlemsantalet till 3500 personer, varav 1600 var juniorer. Inom folkdansringen utvecklades en omfattande kursverksarnhet, som nådde ut till ett stort antal ungdomar i Svenskfinland. Som föreläsare var Kim Hahnsson mångsidig och entusiasmerande, han tog upp till behandling såväl organisatoriska som kulturhistoriska och etiska frågor. En hängiven medarbetare hade han i sin hustru Stina som fr. o. m. hösten 1967 verkade som folkdansarnas riksinstruktör.

Sedan Finlands svenska spelmansförbund grundats år 1969 deltog Kim Hahnsson också aktivt i dess verksamhet som föreläsare vid kurser och som flitig dokumentationsfilmare vid spelmansstämmor och folkmusikevenemang av olika slag. När Finlands svenska folkmusikinstitut grundades 1978 blev han medlem av dess styrelse, en post som han innehade ända fram till sin död. Han var en mycket aktivt arbetande styrelsemedlem, alltid närvarande och välförberedd. Han tog alla tillfällen i akt att betona sambandet mellan musik och dans, och han var den första att planera olika samarbetsprojekt mellan spelmans- och folkdansorganisationerna. Han tog initiativ till olika dokumentationsprojekt, vilkas genomförande han också garanterade genom att själv aktivt deltaga utan tanke på ekonomisk ersättning. I samråd med institutet intensifierade han också sin dokumentation av folkmusik- och folkdanstillställningar på band och film - tillsammans med institutets personal besöktes under flera års tid traditionsbärare i Österbotten, Åboland och Nyland. I juli 1997 överlät Kim Hahnsson hela sitt stora arkiv omfattande 43 smalfilmer, 81 videokassetter och ca 90 bandinspelningar till folkmusikinstitutet. Materialet belyser dansens och musikens uteckling under tre decennier och ger oss även en inblick i folkdans- och spelmansrörelsens historia. Arkivet kommer tvivelsutan att få en stor betydelse inte bara för den framtida forskningen utan också för den praktiska dans- och musikutövningen.

Kim Hahnsson har representerat och lyft fram finlandssvensk folkkultur i en mängd olika sammanhang, både nationellt och internationellt. I de nordiska dansarnas och spelmännens samarbetsorgan, Nordlek, var han ordförande 1981-84 och satt därefter ytterligare tre år som medlem i styrelsen. För sitt hängivnaarbete på folkdansens och folkmusikens område fick han tillsammans med sin hustru Stina 1977 mottaga ett kulturpris från Svenska Kulturfonden. Svenska folkskolans vänners folkbildningsmedalj erhöllKim och Stina Hahnsson 1986. Folkdansringen hedrade honom bl.a. med att kalla honom till hedersordförande och vid spelmansstämman i Kristinestad sommaren 1999 tilldelades han spelmansförbundets diplom för stora insatser på folkmusikens område. Han hade inte möjlighet att personligen ta emot diplomet. Denna spelmännens hedersbetygelse nådde honom per post dagen innan han avled.

Med Kim Hahnsson avslutas en unik och framgångsrik era i vår folkdansrörelses historia. Spelmännen och folkdansarna minns honom som en pålitlig vän och en inspirerande ledare. Det traditionsmaterial, som han har tillvaratagit, har redan kommit till användning i olika vetenskapligaarbeten. I framtiden kommer Kim Hahnssons filmarkiv att få en allt större betydelse för förståelsen och utforskningen av vårt lands folkkultur.

 

ANN-MARI HÄGGMAN