Herrgård, Ester

F. 15.12.1899

D. 18.12.1993

 

Pensionerade folkskollärarinnan Ester Kristina Herrgård avled den 18 december 1993 i sin födelsebygd, Malax, I den höga åldern av 94 år. Hon vadödd den 15 december 1899.

Ester Herrgård kom som ung student till Ekenäs seminarium 1922. Efter fullgjort hospitantår dimitterades hon 1923. Köping folkskola i Yttermalax blev sedan hennes plattform för en livslång gärning socknens ungdom till fromma och för hembygdens bildnings- och kulturliv.Med fast hand fostrade hon sina elever. "Hon var den bästa lärare jag någonsin haft", säger en av hennes forna elever. Från sin lärartjänst pensionerades hon 1961. Det blev inemot 38 år I folkskolans tjänst med några korta gästspel i folkhögskolan Breidablick. Hon var rikt utrustad med kunskap, arbetsförmåga och initiativrikedom. Hennes litterära beläsenhet var imponerande. I nunga år stod hon ofta i Bygdegårdens talarstol som föredragshållare. 

Sedan 1917 var Ester Herrgård medlem av Malax ungdomsförening, och I föreningens sångkör var hon den självskrivnaledaren, en uppgift som hon handhade i årtionden ända till den stora sångfesten i Helsingfors 1951. Vid jubileumssångfesten i Ekenäs 1946 räknadehennes kör inte mindre än 42 sångare. Också kyrkokören leddes av henne under ett tjugotal år. 

Men insatser behövdes också på andra håll. Hon var aktivt verksam i lottarörelsen, i nykterhetsarbetet och i marthaföreningen. Hon tillhörde vårdnämnden 1946 och invaldes i kommunens fullmäktige för mandatperioden 1948-50. Till förtroendeuppdragen hörde också medlemskap i samskolans direktion och i Svenska folkpartiets lokalavdelnings styrelse. I styrelsen för stambiblioteket var hon en intresserad medlem i tolv år från 1945.

Ester Herrgård framstår som en helgjuten representant för den gamla folkskollärarkåren, för vilken det var en självklarhet att ställa upp där en insats behövdes. Ett vackert bevis på Ester Herrgårds starka känsla för bildningsarbetet är hennes fyrtio år som SFV:s ombud, 1926--1966. Hon hörde inte till dem som räknade på stegen. 

Det förunnades Ester Herrgård att bevara sin kroppsliga och själsliga vitalitet till livets slut. Hon efterlämnar ett vackert minne, inte enbart i Malax bland sina många tacksamma elever, kolleger och sockenbor utan också i en vidare krets av bildningsarbetare i Österbotten och Svenskfinland.

 

RAGNAR MANNIL