Hertsberg, Ragnar

Ekonomierådet, folkskolläraren Ragnar Valdemar Hertsberg, Oravais, avled den 8 juli 1980 efter en trafikolycka samma dag. Han var född i Korsnäs den 16 januari 1901 och vid sin död sålunda 79 år gammal. 
Hertsberg dimitterades från Nykarlebys eminarium 1923. Redan följande år tillträdde han lärartjänsten vid folkskolan i Oravais kyrkby, en tjänst som han sedan handhade i 43 år till sin pensionering.

Vid sidan av arbetet i skolan var han verksam på många fält. Han var med om att grunda en sparbank på orten och förstod banken som kamrer i mer än 20 år. I trettio år var han kommunbibliotekarie. Det lokala telefonbolagets styrelse tillhörde han mer än femtio år, invaldes i styrelsen 1929 och blev dess ordförande 1941. 

De kommunala uppdragen var många. Kommunens fullmäktigförsamling tillhörde han i 33 år, av dem 29 år som ordförande. Han deltog i interkommunal verksamhet, främst inom sjukvården. Han var länge styrelsemedlem i Malmska sjukhusets kommunalförbund, och i Roparnäs sjukhus förbundsfullmäktige var han ordförande i tjugofem år. Han verkade som förtroendeman också inom kyrkliga organ. Landskapsförbundet och Svenska Finlands folkting drog också nytta av hans förmåga. 

Vid sidan av alla dessa uppdrag var Hertsberg dessutom aktiv inom det frivilliga kulturarbetet. Självfallet hörde han till styrelsen för lärarföreningen. Ungdomsarbetet stod honom nära. Han ledde ortens sångkör, invaldes i styrelsen för Nykarlebynejdens sång- och musikförbund och var dess sekreterare i många årtionden. Inemot 50 år var han SFV:s ombud. Det är självklart, att Hertsberg för att kunna sköta alla de uppdrag som här nämnts, var utrustad med en ovanlig arbetsförmåga. Han var alltid beredd att lyssna och lika redobogen att göra en insats där ett handtag behövdes. 

Han var en vältalare, och som ciceron vid Oravais minnesrika slagfält oöverträffad. I sin person kombinerade han sålunda ett levande intresse både för det förflutna och för samtiden. Då Ragnar Hertsberg år 1969 tilldelades SFV:s folkbildningsmedalj betonade styrelsen främst hans "föredömliga, uppoffrande gärning i österbottniskt kultur och samhällsliv". Hertsberg framstår i dag som en förnämlig representant för den generation av folkskollärare som betytt så mycket för utvecklingen våra svensk bygder. 

Ragnar Mannil