Holmqvist, Nils

f. 18.11.1025

d. 17.9.2005

Översät­taren Nils Holmqvist avled i Helsing­fors den 17 september 2005 vid 79 års ålder.

Han var född i Åbo den 18 novem­ber 1925. Nils Holmqvist flyttade till Helsingfors 1954. Han hade i många år olika be­fattningar inom reklamby­råbranschen och blev se­dan översättare på heltid. Han arbetade på den ti­dens största reklambyråer Ilmo 1955–63 och Taucher Reklam 1963–86, där han även hade uppdrag som copywriter för Tauchers fi­lial i Stockholm och vissa av Tauchers svenskspråki­ga kunder i Helsingfors.

Han var berättigad till för­tidspension när han 1986 övergick till översättningsbyrå Käännös-Aazet Oy, där han arbetade fram till sin död. Översättning var hans passion, och in i det sista behöll han sin lekfull­het och sin iver för språ­ket. Kulturhistoriska texter var en av hans specialiteter. Han var mycket uppskattad av sina arbetskamrater inte bara tack vare sitt breda register och sin träffsäkerhet i att finna det rätta ordet, utan även för sin varma humor. Med sitt kvicka intellekt och sin humanistiska inställning till både människan och livet var han ett exempel för oss alla och lärde oss att lägga märke till de små goda ting­en omkring oss. Nils Holmqvist utnyttjade sina språkliga talanger all­sidigt, som översättare och språkgranskare, som lära­re och skribent. Han var en uppskattad föredragshålla­re och anlitades för finsk-­svenska seminarier som ordnades av Finlands över­sättar- och tolkförbund och Statens utbildningscentral. Han delade med sig av sin språkliga erfarenhet och spred sitt kunnande bland yngre generationer som lä­rare vid Svenska handelslä­roverket åren 1966–85.

Nils Holmqvists andra stora intresse var musik, särskilt körmusik och ope­ra. På 1950-talet studera­de han operasång i Italien under ledning av Giovanni Martinelli och verkade se­nare som korrepetitor för flera operasångare vid Na­tionaloperan. Nils Holm­qvist var dirigent för olika körer, såsom AV Huvudför­eningens sångkör, som han ledde i mer än 25 år ända in på 1990-talet. Kören upp­trädde även under konsert­resor i de nordiska länderna. Nils Holmqvist medverkade som skicklig dirigent vid sto­ra sångfester i Finland och vid samnordiska fester. Han ledde Akademiska Damkö­ren Lyran 1959–1972 samt Sällskapet Svenska sångare och Mans­kören Frihetsbrö­derna under många år. Han visade prov på ett synnerli­gen stort kunnande på körmusikens område. Med sitt försynta, men mycket humo­ristiska väsen vann han så­väl körmedlemmarnas som publikens hjärta.

För sina förtjänster in­om AV-rörelsen erhöll Nils Holmqvist Arbetets Vän­ners Centralförbunds för­tjänsttecken i silver och Arbetets Vänner Huvud­föreningens förtjänstteck­en i guld. För sitt arbete att sprida levande och rik­tig svenska i Finland tillde­lades Nils Holmqvist Svens­ka Finlands folktings för­tjänstmedalj.

Vi som kände Nils kom­mer aldrig att glömma ho­nom. Vi tänker med värme på dem som stod honom närmast, hustrun, de tre sönerna och barnbarnen.

HARRIET LINDAHL, SILJA STRENGELL-LEPPO arbetskamrater