Holmström, Roger

✻ 13.11.1948

† 2.9.2016

Filosofie doktor, lektor emeritus i litteraturvetenskap vid Åbo Akademi, Roger Holmström, avled i september 2016 efter en kort tids sjukdom i en ålder av 67 år. 

Redan innan han avlagt magisterexamen knöts Holmström till litteraturvetenskapen som lärare i början av 1970-talet och hann uppleva ämnets hemvist på fyra olika adresser: Humanisticum, ASA-huset, Nunnegatan och Arken. Till lektor i litteraturvetenskap utsågs han 1978, en tjänst han innehade till sin pensionering 2012. Periodvis handhade Holmström även ämnets professur. 

Roger byggde nationella och internationella nätverk, särskilt inom skandinavistiken. Han var gästprofessor i svensk litteratur vid University of Washington 1991. I Norden var han en föregångare inom student- och lärarutbyte samt inom lärarutbildningen. Generationer av studenter och forskarkolleger vittnar om den omtanke som kännetecknade Roger. Han såg och uppmärksammade den unika förmågan hos varje student och kollega. Undervisningen byggde Roger fortgående på sin produktiva forskningsinsats. 

Han var en uppskattad, stödjande och systematisk handledare, som också kunde vara krävande. Otaliga var de magister- och doktorsavhandlingar som kom till under Rogers ledning. Vid litteraturvetenskapen vårdade han gemenskapen inom kollegiet och bland studenterna. Gärna reste han på uppsluppna exkursioner till Europas metropoler.  Roger karakteriserades av en underfundig humor och värme och var en ytterligt välstrukturerad person med en ojämförlig arbetskapacitet. Som hans mångåriga kollega professor emeritus Clas Zilliacus beskriver det i festskriften som Roger tillägnades på sin 60 årsdag:

 

Var dag en rad. Så är det alla dar, en rad av plikter, en oändlig räcka.

Än lyser det på Arken. Han är kvar.

 

Rogers doktorsavhandling från 1988 granskar finlandssvensk litteraturkritik mellan 1916 och 1929. Den tvådelade biografin över Hagar Olsson, Hagar Olsson och den öppna horisonten (1993) och Hagar Olsson och den växande melankolin (1995), bör ses som landmärken i den finlandssvenska litteraturhistorien. Vid sidan av modernismforskningen var Holmström landets främsta kännare av Bo Carpelans författarskap med Vindfartsvägar (1998) och som redaktör för Det förgrenade ljuset, en festskrift tillägnad Bo Carpelan på hans 80-årsdag. I Att ge röst uppmärksammade han den tidigare outforskade folklivsskildringen. Roger skrev en imponerande mängd vetenskapliga artiklar och essäer, samt var utgivare av flera böcker. 

Roger Holmström innehade en lång rad förtroendeuppdrag, bland andra som ordförande för Svenska Litteratursällskapets litteraturvetenskapliga nämnd, för Runebergsällskapet i Åbo och för föreningen Granskaren. Under mer än ett decennium tillhörde han också redaktionen för Finsk Tidskrift. Han erhöll en rad betydande pris; Svenska Akademin 1993, Svenska litteratursällskapets pris 1996 och 2006 samt Svenska folkskolans vänners folkbildningspris 2016. Till Rogers rutiner hörde att skriftligen tacka för och kommentera både nyutkomna böcker och vetenskapliga verk. Denna gentlemannamässiga gärning upprätthöll han ännu från sjuksängen. 

Roger sörjs närmast av hustrun Rita, dottern Regina och barnbarnet Michael samt av många vänner och kolleger i hela Norden. Nu är det mörkt på Arken. Han är borta.

Mia Österlund,  Pia Maria Ahlbäck