Hornborg, Birger

Överstelöjtnanten i a. Birger Hornborg avled den 4 april 1998 i sin hemstad Ekenäs. Han var född i Helsingfors år 1922 och var alltså vid sin bortgång 76 år gammal.

Birger Hornborg ägnade sin mannagärning - man kan gott säga sitt liv - åt Nylands Brigad. Efter genomgången kadettskolafick han 1953 sin första anställning vid den militära enhet i Dragsvik, som ett år tidigare hade blivit Fjärde Brigaden. Nylands Brigad var verklighet den 1 januari 1957.

Det råder inget tvivel om att Birger Hornborg var den rätte mannen att ta hand om finlandssvenska ynglingar och utbilda dem till dugliga soldater - på deras modersmål. Han var nämligen finlandssvensk mbåde i tanke och gärning. Hans hemmiljö hade också präglats avsvensk kultur - fadern var författaren Harald Hornborg. 

Birger Hornborg blev pensionerad 1977. Sin kvartssekellånga aktiva tjänstetid ägnade han brigaden i Dragsvik. Han hade överhuvudtaget inte anställning I något annat truppförband. 

Man kan därför utan tvekan hävda att Birger Hornborgs livsinsats bars upp av troheten mot Nylands Brigad och desstraditioner. Inom brigaden hade han en lång rad tjänsteuppgifter, bl.a. var han kommandobyråns chef och kommendörens adjutant under åren 1962-68. Chef för Underofficersskolan var han 1970- 74. 

Typiskt för Birger Hornborgs omfattande intressen var att han också engagerade sig fackligt. Sålunda var han ordförande I Ekenäs kadettdistrikt 1965-68 och under samma period dessutom ordförande I Dragsvik officersklubb. 

Vid sidan av sin officersbana med dess mångahanda uppgifter kom Birger Hornborg att på ett genombrytande sätt medverka till att det viktiga samarbetsorganet mellan brigaden och Svenskfinland – Nylands Brigads Gille - växte ut till en organisation med både pondus och initiativkraft. Att Gillet faktiskt i flera avseenden kommit att verksamt kunna stöda brigaden i dess arbete har i hög grad varit Birger Hornborgs förtjänst. 

Hornborg var nämligen med om att mer meller mindre nyskapa gillet: under hans ordförandeår 1982-90 steg medlemsantalet från ca 200 till drygt 1.200 personer. Eftersom gillet såg som en av sina huvuduppgifter att bearbeta och visa fram brigadens mycket omfattande traditionsmaterial, kom tanken att restaurera det gamla officersbostället vid garnisonens ornrådesgräns i öster att bli en sporrande och msamtidigt inspirerande uppgift. Det var mer eller mindre självklart att Hornborg valdes till ordförande i den arbetsgrupp som fick i uppdrag att realisera det mycket kostnads- och arbetskrävande projektet.När Kaptensbostället på den s.k. Gårdskullen kunde invigas på våren 1982, hade brigaden tillförts en attraktion av betydande och bestående värde. 

Birger Hornborg fastnade ingalunda I traditionsarbetet. Han hade mer än ett yrkesinriktat intresse för sina beväringar, något som kom till uttryck i den omständigheten att han var ordförande för föreningen Dragsvik idrottare under nästan ett decennium, på 1970-talet. Här samarbetar ju anställda och värnpliktiga bl.a. för att försvara brigadens färger i försvarsmaktens idrottstävlingar. Det kan gott sägas att Nylands Brigad härvidlag haft uppmärksammade framgångar. 

Birger Hornborg var inte en officer av den domderande typen. I tjänsten var han rättvis, men krävande, inriktad på väsentligheter i utbildningen. Bortom yrkesutövandet var Hornborg emellertid i grunden - såsom ovan antytts - en humanist med ett aktivt intresse för samhällsfrågor. Han hade också sina officerskollegers förtroende och arbetade i flera repriser som Dragsvikrepresentant både i stadsstyrelsen och stadsfullmäktige i Ekenäs. 

Med Birger Hornborgs död har en central gestalt inom de grundbyggande officerstraditionerna i Nylands Brigad gått ur tiden.

 

HENRIK CEDERLÖF