Hornborg, Eirik

Den 29 december 1965 avled fil. dr. Eirik Hornborg i Helsingfors, 86 år gammal. Han var född den 29 september 1879.

Eirik Hornborgs namn är knutet till vårt lands historia i dess ödesmättade skeden under mer än ett halvt sekel. Som ung student engagerade han sig i Finlands rättskamp. Som mogen man begav han sig som jägare till Tyskland för att förbereda sig för en insats i den aktiva striden. Under tjugotalet bekämpade han i riksdagen de odemokratiska tendenserna i vårt statliga liv och efter de senaste krigen var han ledare för den kommission som granskade krigsårens utrikespolitik.

Hornborg var i lika hög grad som han var politiker också skolman, historiker, historielärare och hävdatecknare. Hans historiska arbeten omspänner vida fält, avlägsna tidsåldrar och vitt skilda folks historia.

Finlands hävder I-IV, Världshistoria I-V och Segelsjöfartens historia hör sannolikt till de mest lästa, men utgör endast en del av hans omfattande historiska författarskap.

Eirik Hornborg var frihetskämpe. Han slog vakt om frihetstraditioncn, humaniteten och rättsarvd, ideal han förblev trogen livet igenom.