Huldén, Bjarne

Bjarne Hulden avled oväntat den 22.7.2000. Han skulle samma höst ha fyllt 85 år. 

Hans hemmiljö var Vasa, men han inledde studier vid Tekniska högskolan I Helsingfors och blev naturaliserad huvudstadsbo, lokaliserad till Brändö villastad, där hans blivande hustru hade sitt hem. Studieåren styckades upp av våra krig då Bjarne Hulden vid krigsutbrottet 1939 inledde sin värnplikt i sjöstridskraftemaoch efter Sjökrigsskolan anförtroddes tekniska uppgifter i land. Diplomingenjörsexamen avlade han 1943 efter att tidvis ha arbetat för Ekono, industrins egen tekniska konsultorganisation, där han kort därpå kom att utföra sin långa livsgärning. Hans specialitet var förbränning, som alltså gällde processindustrin och vår kemiska träförädling. Inom detta fält verkade han vetenskapligt, medmånga publikationer och i internationella uppdrag. Elden blev hans specialfack, vilket kom att gälla även för hans humanistiska insatser under senare år. 

Såsom matematiker kom han att bredda sitt privata seglingsintresse med att biträda Finlands Seglarförbund med mäteregelsteori. Han fördelades till den då nya internationella havskappseglingen, till Royal Ocean Racing Clubs teoribord, där anglosachsiska konstruktörer med världsnamn samlades. Sitt eget seglande, medmåttliga resurser, bedrev han i nyländska och åboländska hemmavatten under Brändö seglares flagg. Det aktiva seglarlivet avlöstes av skärgårdsliv i vattnen norr om Hangö. 

Bjarne Hulden var intellektuellt en mångsidig person. Hans akademiska och humanistiska vänner var för honom viktiga och musiken tog en stor plats i familjensliv. Det växande intresset för antikens kultur inleddes tidigast genom G. H. von Wrights föreläsningar om grekisk filosofi och späddes på genom nyförvärvade kunskaper i nygrekiska. Hans språkbegåvning var anmärkningsvärd då han ägnade självstudier mycken tid. Hans bibliotek tillväxte metodiskt och utgjorde enstarkt specialiserad och värdefull enhet. 

Det växande intresset för klassisk fornkunskapriktade sig naturligt nog mot realia och speciellt mot antikens teknik - länge undanskymd-som blev hans speciella arbetsfält med kontakter till skandinaviska och internationella fackmän. Pensionären Bjarne Hulden utvecklade sitt andra jag-humanisten och klassikern – somunder 1980-talet engagerade sig för Finlands då nya Ateninstituts start och utveckling. Han hade del i planläggandet av institutets första internationellaforskarseminarium kring antikens teknik våren 1987 och tillförde det ledande namn: vänner och kolleger. Under senare år har Bjarne Hulden publicerat tvåpopulära böcker i ämnet, utgivna av Svenska tekniska vetenskapsakademin i Finland. Ett tredje väntat arbete om eldens nyttofunktioner I antikens liv och produktion ligger ofullbordat på Bjarne Huldens bord i hemmet I Grankulla.

Bjarne Hulden var en uppoffrande äkta man och en god familjefar för ursprungligenfyra barn. Hans samtida och likasinnade har förlorat en värdefull och oersättligvän.

 

CHRISTOFFER H. ERICSSON