Häggman, Alli

Hushållslärare Alli Häggman, född Jansson, gick ur tiden den 18 mars 1986 i en ålder av 79 år bruten av en längre tids tappert buren sjukdom.

Alli var student från Brobergska samskolan i Helsingfors och kom att bli en synlig kulturarbetare i staden med stora insatser på många områden. Hon hade utbildats till hushållslärare vid Högvalla seminarium i huslig ekonomi och verkade som lärare vid seminariet. Med stor kärlek omfattade hon sin skola under alla de år hon var verksam. Alli var en begåvad pedagog och gav under sina aktiva år som lärare vid Helsingfors stads folkskolor 1936–1969 sina elever en god grund att bygga vidare på i husliga ämnen. Hon medverkade också i Hushållslärarnas förening och det tvåspråkiga Hushållslärarförbundet.

Sin längsta insats gav hon dock som martha - en ledare av den gamla goda stammen med uppoffrande hängivenhet och tro på rörelsens framtid. Hon startade Aurorakretsen i Helsingfors 1945 och var dess ordförande ända till 1986, då hon överlämnade ledarskapet i andra händer. Det var en upplevelse att se henne leda 40-årsjubileet från början till slut i januari 1985. Hon tyckte om Auroramarthorna och de uppskattade henne mycket. Otaliga gånger hade hon rest med dem i olika europeiska länder och genom resorna gett sina marthor upplevelser som de inte kunnat få på annat sätt. Alli var också en efterträdare av rang till Helsingfors svenska marthaförenings tidigare ledare Aili Lindfors och Vivan Juthas. Viceordförande var hon åren 1966–1973 och ordförande 1974-1981. Finlands svenska marthaförbunds centralstyrelse tillhörde hon åren 1959-1982.

Alli var intresserad av nordiskt samarbete och deltog med liv och lust i Nordens husmodersförbunds sommarkurser och kongresser. Förbundets studiekurser och studiecirklar hade i henne en god förespråkare. Alli var en klartänkt, rätlinjig och pålitlig martha, och blev därigenom till stor hjälp för förbundets ledning. Under många år var hon förbundets representant i Forskningscentralen för hushålls- och konsumentfrågor och tillhörde dess styrelse. Tack vare det kom hon att förmedla de senaste forskningsresultaten till stor glädje för förbundets konsulenter.

Alli tillhörde Svenska folkpartiets centralstyrelse, var suppleant i Helsingfors stadsfullmäktige och tillhörde Helsingfors stads livsmedelsnämnd. Efter pensioneringen var hon aktiv vid Brages urklippsverk, där hon tillhörde den grupp damer som hjälpte till att klippa värdefullt material ur olika tidningar. När pensionärskretsarna i Helsingfors bildades var Alli med i kretsarnas verksamhet. Med sin eminenta organisationsförmåga var hon en värdefull tillgång vid olika pensionärssammankomster. En fullödig svensk kvinnogärning är fullbordad. Vi kan bara tacka för den och för trofast vänskap under ett helt långt liv.

Solveig Forss