Häggman, Erik

f. 18.5.1892
d. 30.1.1974

När Erik Häggmwn den 30 januari 1974 avled i Helsingfors, var det en verklig gentleman som gick ur tiden. Född i Helsingfors den 18 maj 1892 kom han att ägna sin födelsestad hela sitt livs arbete.

Efter studentexamen i Svenska normallyceum 1912 blev han inskriven vid fysisk-matematiska sektionen vid Kejserliga Alexandersuniversitetet i Helsingfors - det hette så på den tiden - och ägnade sig åt studier i geografi, fysik och matematik. Han fick efter avlagt lärarprov vid Ekenäs seminarium tjänst som klasslärare vid Majstads folkskola i Helsingfors.

Sin längsta tjänstgöring kom han dock att utföra som lärare i matematik och fysik vid folkskolornas fortsättningsklasser, som sedermera blev medborgarskolan.

I Helsingfors folkskolors lärare- och lärarinneförening var han en lång följd av år ända till sin död en samvetsgrann och uppskattad sekreterare.

Vid Brages urklippsverk arbetade han cirka trettio år och efterträdde Mika Heikel som dess chef år 1955, i vilken syssla han kvarstod ända till 1973. Intresserad av hemstadens historia och dess utveckling blev han medlem i redaktionskommitten för Boken om Helsingfors, utgiven av Helsingforssamfundet 1937. Han medarbetade också vid utgivandet av vitsordsprov i matematik för Helsingfors stads folkskolor.

Ebba Hedberg