Högbacka, Johan

Johan Högbacka
f. 13.8.1887
d. 1.11.1949

Den 1 november 1949 trädde Johan Högbacka över jordelivets gräns. Det är svårt att i en kort runa karakterisera hans personlighet, han var »Jussi» rätt och slätt. Men detta namn inrymmer ungefär allt kulturellt framåtskridande på orten under de 36 år han satt som skolmästare på Tast folkskola i NedervetiL Han hade av en givmild natur begåvats med rika håvor, som han slösaktigt strödde kring sig. Han var djupt musikalisk, en gudabenådad talare, teateramatör, idrottsman och en varm naturvän för att nämna några av de mest framträdande dragen. »Jussi» var en stor optimist och som son av Karleby-nejden hade han naturligtvis ett äkta solskenslynne. Det var därför naturligt att en så utpräglad landsbygd som Nedervetil rikligt profiterade av hans. krafter för de mest olika ändamål. Han var inte heller den som sparade sig. Varhelst han kunde bidraga med att giva de unga något gott och nyttigt, ställde han sig städse till förfogande.

Han hade under sin hälsas dagar knappast någon tid att »vila opp sig». Men det kom kanske ingen då att tänka på. Och det fordrade han förresten icke heller själv. Då hans vitala intellekt någon gång krävde återhämtning, trädde han sin gamla beprövade enpipiga »Lieder» över axeln, visslade på Zaida eller Petter och vandrade ut för att läsa i naturens stora bok och läska sin själ med det rena, sanna och underbara, som det endast är naturvännen förunnat att få del av.

Hälsan svek honom tyvärr vid relativt tidig ålder, men detta krossade dock icke honom. I evangelium sökte han och fann de sanningens rena pärlor, som icke skifta i värde eller utbytas mot världsliga rikedomar. Johan Högbacka var en mångsidig människa, men framför allt var han skolman. Han kunde konsten att göra lektionen levande och han kunde entusiasmera. Som ett litet exempel må nämnas att 8 av hans elever utbildat sig för folkskollärarens kall, förutom många andra som under andra former gått »läsvägen». Hela hans levnad kännetecknas av den väg, som den väljer som mycket giver och intet fordrar.

Johan Högbacka var född i Karleby den 13 augusti 1887, blev student 1906, konditionerade en tid på apotek men slog om och sökte inträde i Nykarleby seminarium, varifrån han utdimitterades 1913. Han kom samma år till Tast folkskola i Nedervetil, där han verkade till sin död. Under 30 år var han Svenska folkskolans vänners medarbetare. År 1935 avlade han inför Borgå domkapitel examen Venia conçionandi för predikorätt.

Erik Nygren