Högström, Sven

F. 8.10.1908

D. 12.11.1995

 

Lagman Sven Axel Högström, som avled i Ekenäs den 12 november 1995, var en mäkta västnylänning. Han var född i Hangö den 8 oktober 1908, men utförde sin mannagäming i Ekenäs. 

I samhällsförvaltningen i Ekenäs spelade han en huvudroll i ett halvt sekel. Egentligen var det fråga om två huvudroller: han avancerade snabbt till ledande poster både inom rättsvården och inom den kommunala (senare också den statliga) förtroendemannahierarkin.

Efter bara ett år som rådman i Ekenäs blev han som knappt 30-åring på våren 1938 vald till borgmästare i staden. Den tjänsten skötte han till 1960, då han utnämndes till häradshövding i Raseborgs domsaga, med verksamhets bas i Ekenäs. I den egenskapen ledde han utvecklingen av rättskipningen i sin hembygd ända till sin pensionering 1972. Den märgfyllt traditionsmättade hederstiteln lagman tilldelades mhan 1973. 

Men som sagt: vid sidan av sitt yrkesarbete var Sven Högström en ledande gestalt både som kommun- och rikspolitiker. 

I Ekenäs var han stadsfullmäktiges ordförande i sammanlagt 31 år, med några avbrott för statliga åtaganden är det fråga om perioden 1946 till 1980 - helt säkert en ganska unik medborgerlig insats. Speciellt under de första efterkrigsdecennierna hade Högström en enastående auktoritet i hemstaden. Det kan ses som ett belysande exempel på satsen ovan, att han blev vald till fullmäktiges ordförande vid det första sammanträde han överhuvudtaget var med om, i januari 1946. Som ordförande i stadsfullmäktige blev han med åren allmänt erkänd som rätt man på rätt plats. Han var snabb, opartisk, sökte gärna mkompromisser, där sådana stod att finna, såg till att diskussionen inte fortsatte in I onödighetemas gråzon, var ytterst representativ i sitt framträdande inför andra mmyndigheter.

I sin dubbla maktposition som både borgmästare och stadsfullmäktiges ordförande var han en viktig drivkraft i hela stadsutvecklingen efter krigen. 

Sven Högström var medlem av riksdagen åren 1954-1966. Han var ordförande I Svenska folkpartiets riksdagsgrupp 1960- 63 och två gånger justitieminister, på 1950-talet 

Som medlem av Porkala-kommissionen gjorde Sven Högström en tung och avgörande insats för att hävda de evakuerades rätt till sin hembygd då den efter parentesen återbördades till Finland. Det slutliga avgörandet följde i stort sett Högströms reservation mot tanken att ägande-rätten till arrendeområdet hade övergått till staten. 

Som rikspolitiker såg Sven Högströmsom en av sina huvuduppgifter att arbeta för hembygden och dess förkovran. Därför kan man finna honom verksam och pådrivande i en lång rad ärenden, framför mallt när det gällt skol-, kommunikations och sjukhusfrågor i vår landsända.

Med sina goda kontakter i politiska mkretsar i Helsingfors kunde han göra viktiga insatser i avgörande ögonblick, då mfrågor trasslat till sig. Både när det gällde tillkomsten av ett nytt skolhus för Västra Nylands samlyceum och i samband med utbyggnaden av Västra Nylands kretssjukhus - för att ta några exempel – var Högströms påverkningsmöjligheter av genombrytande slag. För sin mer än 20-åriga insats som ordförande för förbundsfullmäktige för Helsingfors universitetscentralsjukhus HUCS förlänades han medicine doktors grad honoris causa 1981.

 

HENRIK CEDERLÖF