Jern, Kurt

Född 3.8.1929 i Solf

Död 10.12.2009 i Vasa

Torsdagen den 10 december avled skolrådet Kurt Jern i Vasa efter en längre tids sjukdom. Han föddes i Solf den 3 augusti 1929 men växte upp i Helsingfors. Studentexamen avlade han vid Nya svenska läroverket, ”Lärkan”, år 1948 och filosofie kandidatsexamen i historia vid Helsingfors universitet fyra år senare.

Sin lärarbana inledde han som timlärare i läroverken i Vasa, tills han år 1961 fick ordinarie lärartjänst vid Vasa svenska samskola. Följande år valdes han till rektor vid denna skola. 

Det var ingen lätt uppgift att överta ”Pensars skola”. Under mer än tre decennier hade Lennart Pensar satt sin prägel på läroverket tillsammans med ett kollegium av jämngamla medlemmar. Nu fick skolan småningom ett nytt kollegium av unga akademiker, som tack vare Jern formades till en effektiv enhet med all respekt för föregångarna. Också elevkåren genomgick en viss förändring genom att tillströmningen av gymnasister från landsbygden ökade. Detta berodde framför allt på skolväsendets utveckling och tillkomsten av nya mellanskolor. De olika elevgrupperna påverkade varandra på ett lyckligt sätt. Namnet Vasa svenska samskola blev ännu mer än förr en garanti för ”redbara, plikttrogna leder”.

Grundskolans införande slog sönder de gamla läroverken genom att mellanskolorna försvann. För Vasa svenska samskola, som var ett privat läroverk, såg framtiden verkligt mörk ut. Också direktionsordförande Hans-Erich Slotte tänkte på det sammansvetsade kollegiet, som borde få fortsätta som en helhet.

Korsholms kommun kom som en räddande ängel. Man hade anhållit om att få grunda ett gymnasium, men anhållan hade avslagits med hänvisning till gymnasierna i Vasa. Nu vände man sig till Vasa svenska samskola med anhållan om att dess gymnasium skulle flytta till Smedsby. Så skedde. Mellanskolklasserna övertogs av Vasa stad och Korsholm fick ett eget gymnasium 1975, Kurt Jern kom att på känt sätt, med mild bestämdhet, leda denna skola fram till sin pensionering år 1992.

År 1992 gjordes en stor undersökning bland de tidigare eleverna bland annat om hur de hade upplevt sin tid vid Korsholms gymnasium. Av dem ansåg 222 att den hade varit bra. Endast fem var negativt inställda till den. Bättre betyg kan en rektor inte få. Kurt Jerns krafter och kapacitet räckte dock till mycket mer än skolan. Svensk-Österbottniska samfundet kom under en lång följd av år att dra nytta av hans mångsidiga kunnande. Han var dess preses i tio års tid, 1987–1997 och före det vicepreses sedan 1972. Under hans tid kunde överstelöjtnant C-B. J. Petander slutföra sitt stora arbete om österbottniska soldater under svenska tiden, en regementshistorik som är unik. Själv skrev han samfundets historik 1920-1970, en fortsättning på Walter Mellbergs 25-årshistorik. Hembygdsarbetet låg Kurt Jern varmt om hjärtat. Från 1970 till 1986 ledde han Föreningen för Österbottens historiska museum i nära samarbete med intendenten Sven-Erik Krooks. Därmed kom nya fläktar in i museet, nya initiativ och nya metoder. Han engagerades också i Svenska Österbottens hem- och museiförbund och därifrån i Finlands Svenska Hembygdsförbund.

Också hans vetenskapliga litterära produktion är imponerande. Hans namn förknippas med bl.a. Finlands historia II, med Svenska Österbottens historia, med Korsholm under 650 år och Malax kommuns historia I. Dessutom har han översatt Vasa stads historia från finska.

Skolrådet Kurt Jern, ”rektorn”, är ihågkommen av tusentals före detta elever. Hans kolleger minns honom med glädje. Hans medarbetare i de många organisationerna talar med vördnad och högaktning om honom. den borne ordföranden. Hans minne skall leva med hans gärning.

Nils-Erik Nykvist


Kurt Jern erhöll SFV:s Kulturpris år 2000 Foto: Vasabladets arkiv