Jungner, Yngve

F. 3.11.1917

D. 20.5.1996

 

Nedbruten av en långvarig och svår sjukdom avled undervisningsrådet Yngve Jungner på Libeckska sjukhuset i Karleby den 20 maj 1996 i en ålder av 78 år. 

Yngve Jungner föddes i en lärarfamilj I Krono by den 3 november 1917. Liksom fler av syskonen valde Yngve Jungner lärarbanan. Han avlade folkskollärarexamen vid Nykarleby Seminarium i juni 1939. Sin första tjänst som lärare tillträdde han vid övre Korplax folkskola i Karleby samma år. Han förblev den lilla byskolan trogen ända tills han hösten 1950 flyttade till Kronoby som föreståndare för Kyrkoby folkskola. Men redan följande år, hösten 1951, återvände han till Karleby. Han hade blivit vald till lärare och föreståndare vid Villa folkskola, grundad redan år 1869 och således en av de allra äldsta folkskolorna i Svenska Österbotten. 

År 1958 inledde Karleby Svenska Medborgarskola sin verksamhet i Villa folkskolas fastigheter med Yngve Jungner som självskriven föreståndare och drivande kraft. Tjänsten som föreståndare för medborgarskolan skötte Yngve Jungner ända tills han år 1971 utsågs till skoldirektör för det svenska skolväsendet i Gamlakarleby stad och Karleby kommun. Efter sammanslagningen av de båda kommunerna 1977 innehade han nämnda tjänst tills han den 30 november 1980 avgick med pension. 

Under kortare perioder, när han åtnjöt tjänstledighet från sin ordinarie tjänst, handhade Yngve Jungner som t.f. tjänsten som folkskoleinspektör i Jakobstad distrikt och senare som inspektör för skolväsendet vid Länsstyrelsen i Vasa län. Devisen "vi lära så länge vi leva" följde Yngve Jungner med en konsekvens som är beundransvärd.

År 1947 blev han som privatelev student från Gamlakarleby Svenska Samlyceum. År 1968 avlade han kandidatexamen i humanistiska vetenskaper vid Åbo Akademi för att ett år senare avlägga filosofie kandidatexamen. Sina studier krönte han år 1974 med filosofie licentiatexamen, likaså vid Åbo Akademi.

Yngve Jungners kunnande togs givetvis i anspråk också inom lärarföreningarna. Han verkade många år som ordförande för Svenska Österbottens Norra Folkskollärarförening. Han var medlem i styrelsen för Finlands Svenska Folkskollärarförbund.

Inom Karleby kommun togs hans krafter också I anspråk. Han var medlem av kommunfullmäktige i Karleby en period. Han var ordförande för biblioteksnämnden många år liksom också medlem i ett antal nämnder.

Inom församlingen verkade han som kyrkoekonom från och med 1955 under lång tid. Samtidigt skötte han också sekreterarens åligganden såväl i kyrkofullmäktige som i kyrkoförvaltningsnämnden.

Under sin tid i aktiv tjänst som lärare och skolledare gjorde Yngve Jungner sig känd som förespråkare för nya ideer inom pedagogiken. Skoljulfesterna gjordesbl.a. till höjdpunkter i skolarbetet. Osparad var den möda han lade ned på dessa. Planeringen inleddes tidigt på hösten. Han ritade och tillverkade kulisser ochdräkter till tablåer och skådespel som framfördes på dessa fester. Musiken hade en central roll i programmet. Han till och med komponerade musiken självibland, musik som sedan framfördes av skolans egen elevorkester. "De sjungande löven", en bearbetning av Jeanna Oterdahl av engammal folksaga framfördes bl.a. till musik komponerad av Yngve Jungner.

Vi minns också skolsångfesten vid Villa skola, som han stod fadder för. 

Serien "skolmusikfester i Svensk-Finland" inleddes i Karleby på ldrottsgården år 1981 med "Skolmusik-81". Den första större skolmusikfesten av denna typ förlades delvis till Karleby för att hedra

Yngve Jungner. Yngve Jungner erhöll redan under sin aktiva tid SFV:s folkbildningsmedalj för nyskapande musikverksamhet. 

Han utgav också en lärobok i bokföring avsedd att användas i medborgarskolan. Hans forskarintresse ledde till en bok om flyttningsrörelserna i Karlebynejden och till artiklar i olika tidskrifter i historiska och pedagogiska ämnen.

Medborgarskolan blev inte långvarig som skolform. Grundskolreformen stod för dörren den tiden Yngve Jungner tillträdde som skoldirektör. Det föll på hans lott att planera övergången från den gamlaskolformen till den nya. Grundskolan infördes i Gamlakarleby/Karleby år 1974. De beslut som fattades i ärendet i dessa båda kommuner baserade sig helt på den planering och den beredning som gjordes av Yngve Jungner. 

Om man vill karaktärisera Undervisningsrådet Yngve Jungners livsverk som skolledare, lärare och fostrare rinner Zacharias Topelius psalm Sanningens ande, skolpsalmen framom andra, osökt I hågen:

 

Sanningens ande, som av höjden talar, som oss upplyser och som oss hugsvalar, kom att oss leda. Bo i dessa salar. Helga vår kunskap.

 

RAINER SANDSTRÖM