Kass, Ines

F. 25.8.1907

D. 23.6.1994

 

Hembygds- och släktforskaren, folkskollärarinnan Ines Emilia Kass avled den 23 juli 1994 i Jakobstad. Hon var född i Pedersöre den 25 augusti 1907. 

Det är knappast någon överdrift I konstaterandet att Ines Kass vid sin bortgång, nära 87 år gammal, hade två livsverk bakom sig, två livsgärningar, präglade av pliktkänsla och kärlek till uppgiften. Inemot fyrtio år ägnade hon sig åt folkuppfostrarens värv i folkskolan, i trettiofem år var hon aktiv pionjär inom hembygds- och släktforskningen, efter pensioneringen 1970, nära nog på heltid. 

Ines Kass föddes i Katternö by i Pedersöre. Liksom för så många andra be-gåvade landsbygdsungdomar blev folkskollärarseminariet hennes väg till bildning och utbildning. Från seminariet I Ekenäs dimitterades hon 1931. Det rådde depression i landet, och det var svårt för unga lärare att fåanställning. Hon skötte lärarvikariat bl.a. i Såka, Karleby, och i hemsocknens skolor i Forsby, Kyrkoby och Kållby, där hon slutligen fick ordinarie anställning. Här tjänstgjorde hon sedan ända till pensioneringen. Hon vitsordades som en inspirerande och kunnig handledare av de ungasfostran både till kunskap och hyfsning. Hon deltog aktivt i det frivilliga, oavlönade, bildningsarbetet på orten. I hennes meritförteckning finner vi henne bl.a. också som ledare för byns kvinnliga gymnastikförening. Litteratur och historia var dock hennes främsta intressen. 

I Jakobstad bildades år 1952 en släktforskarförening, och snart hörde Ines Kass till de aktiva krafterna i för - eningen. År 1958 publicerade hon sin första släktutredning - om den folkrika gården Katt i Katternö - i årspublikationen Släkt och Bygd. Sedan dess hörde hon till de flitigaste medarbetarna I årsboken. I det nummer som utkom efter hennes död till julen 1994 ingår hennes sista bidrag. Hon återvände här till Katt hemman och dess öden efter stora ofreden. Ines Kass behärskade suveränt de gamla handstilarna och kunde på så sätt tränga in i dokumenten från 1600- och 1700-talen. Hon återgav domstolsprotokoll och samlade uppgifter om befolkningeni Jakobstad och Pedersöre, ett unikt material som nu står intresserade forskare till buds i Jakobstads museum och i hembygds- och släktforskarföreningens arkiv. Många forskare fick av henne kunnig handledning och frikostigt bistånd vid lösningen av svåra problem. Åren 1973-1990 var hon föreningens sekreterare. För sina insatser inom genealogin tilldelades hon Chydenius- medaljen. Av Genealogiska samfundet i Finland kallades hon till forskarledamot. 

En talrik skara anförvanter och vänner följde Ines Kass en högsommardag till gravens vila: på Pedersöre kyrkogård. Vid minnesstunden yttrades många ord av saknad och uppskattning. En märklig livsgärning var avslutad, en generös medvandrerska hade gått ur tiden.

 

RAGNAR MANNlL