Krook, Ragnar

Den 8 augusti 1961 avled skolrådet Ragnar Adrian Krook, Vasa, i en ålder av 68 år. Han var född i Närpes den 9 juli 1899. Studentexamen avlade Krook i Kristinestad 1918. Fyra år senare hade han slutfört sina stiidier vid Helsingfors universitet. Han verkade som lärare i svenska och historia vid Lovisa gymnasium 1922-26; från sistnämnda år tog han som äldre lektor hand om historieundervisningen i Vasa svenska lyceum. Från 1936 var han läroverkets rektor, till dess han efter trettio års framgångsrikt ledarskap för sin skola pensionerades.

De svenska kultursträvandena och ungdomens fostran ägnade Ragnar Krook hela sin mannagärning. Som lärare och skolledare åtnjöt han odelad beundran och respekt både från elevernas och arbetskamraternas sida. Även utanför den egna skolan verkade han till förmån för bildnings- och skolväsendet: som ordförande i folkskoldirektionen i 30 år och som medlem av lärarrådet under ett tiotal år. Till trotjänarna hörde han även inom Vasa stads förvaltning, där hans medlemskap i fullmäktige, stadsstyrelse och olika nämnder kunde räknas i årtionden.

Hans vidsyn och omdömesgillhet gjorde honom inom politiken till en aktad företrädare för finlandssvenskt frisinne. Folktingsinstitutionen, Svensk-österbottniska samfundet och föreningen Forna vasalyceister är andra sammanslutningar, inom vilka Krook gjorde en betydande insats. Hans bortgång medförde saknad i vida kretsar, inte minst bland vasasvenskarna, vilkas kraftfulla ledare han var under flera årtionden.