Kullberg, Rolf

f. 3.10.1930

d. 3.9.2007

Finlands Banks tidigare chefdirektör Rolf Kullberg avled den 3.9.2007 bruten av en längre tids sjukdom. En månad senare skulle han ha fyllt 77 år. Rolf Kullberg föddes i Pojo den 3.10.1930 och kände alltid starkt för sina rötter i Billnäs. Efter avlagd studentexamen började han studera nationalekonomi vid Åbo Akademi för att utexamineras 1955. Den nybakade magisterns avhandling berörde penningmarknaden i Finland, bedömdes med vitsordet laudatur och godkändes direkt som licentiatavhandling. För Kullbergs del blev det dock inte fråga om post-graduala studier i Åbo. Vikten av att försörja sin familj ledde till att Kullberg tog anställning som reklamchef vid Oy Fiskars Ab. Men några år senare, 1961 inledde Rolf Kullberg sin karriär vid Föreningsbanken och den kulminerade 1973 då han blev direktionsmedlem. Denna utnämning föregicks av en kort sejour vid finansministeriet där han var chef för ekonomiska avdelningen (på den tiden folkhushållningsavdelningen) medan en annan finlandssvensk, Erik Törnqvist, arbetade på Världsbanken.

Till medlem av Finlands Banks direktion utnämndes Rolf Kullberg 1974. Han verkade också som vice ordförande innan han utnämndes till ordförande och därmed chefdirektör 1983. Rolf Kullberg upplevs säkert inte bara av oss som hade privilegiet att arbeta för och med honom som den borne centralbankiren. I den rollen försökte han försvara centralbankernas och sin egen institutions grundvärden – stabilitet och integritet. Men det var samtidigt just för det här – en strävan efter bl.a. en stabil och stark finsk mark – som han på flera andra håll i samhället rönte kritik. Han avgick under dramatiska omständigheter våren 1992. Den historiska forskningen kommer i sinom tid att ge en objektiv bild av Rolf Kullbergs exakta bidrag till vår ekonomiska och monetära historia. Själv ville han i sin briljanta bok ”...ja niin päättyi kulutusjuhla” (”... och så slutade konsumtionsfesten”) 1996 avvisa den orättvisa kritik som han upplevde sig ha varit föremål för. Grundorsaken till turbulensen och kriserna i den finländska ekonomin i början av 1990-talet var de överdrifter som man hade gjort sig skyldig till på 1980-talet. Och konsumtionsfesten hade han minsann varnat för.

Många yttre omständigheter ledde till oundvikliga åtgärder under Rolf Kullbergs period. Avregleringen av marknaden härrörde sig från det marknadstryck som uppstod som en följd av den tekniska utvecklingen och företagens internationalisering. Det här var inte någonting specifikt för Finland. Chefdirektören ledde vår avreglering och den genomfördes delvis i samråd med de andra nordiska länderna och kanske speciellt med Sverige. Det här tedde sig naturligt för en genuin nordist. Men det var inte bara Norden som gällde. De regelbundna mötena i Internationella regleringsbanken (BIS) och Internationella valutafonden (IMF) var fora där chefdirektören trivdes. Han representerade Finland i IMF:s förvaltningsråd. Höjdpunkten var de två år då han också satt som gemensam representant för de nordiska länderna i IMF:s centrala s.k. interimskommitté, en celeber grupp av drygt tjugo ministrar och centralbankirer. Via IMF kom han också genast efter sin pensionering att fungera som rådgivare till ledningen vid den nygrundade slovakiska centralbanken i Bratislava.

Rolf Kullbergs position förde med sig en hel del – ja, otaliga – engagemang i hemlandet i olika offentliga organ samt privata företag och institutioner. Alla dem är det tyvärr inte möjligt att gå in på här. Rolf Kullberg rörde sig oftast på riksnivå, men också den finlandssvenska världen låg den f.d. västnylänningen nära. Han var medlem i Stiftelsens för Åbo Akademi delegation och i fullmäktige för Stiftelsen Svenska handelshögskolan. Han var styrelseledamot och ordförande för Ekonomiska Samfundet i Finland samt också en omtyckt föredragshållare i Samfundet. För sina förtjänster tilldelades Rolf Kullberg flera utmärkelser.

Chefdirektör Kullberg var en aktad och krävande förman på sin bank. Han var i ordets positiva bemärkelse en perfektionist isynnerhet när det gällde såväl det talade som det skrivna språket – lika exakt och precis på svenska som på finska. Rolf Kullberg var samtidigt vid lämpliga tillfällen en jovial och underhållande sällskapsmänniska och en äkta gentleman. Hans bärande sångstämma klingar säkert ännu i mångas öron. Bridge, badminton och bordtennis hörde till hans fritidssysselsättningar och familjens sommarställe i Tenala var oerhört betydelsefullt.

KJELL PETER SÖDERLUND

pol.lic., avdelningschef, Finlands Bank