Lindgrén, Samuel

f. 8.10.1934

d. 8.11. 2008

Samuel Lindgrén föddes i Maxmo som nästsista barnet av tio. Hans yrkeskarriär omspände hela Finland, den började i och med folkskollärarbehörigheten vid Nykarleby seminarium 1956 och avslutades 1998 med överdirektörstjänsten vid utbildningsstyrelsen, som var placerad i Helsingfors. Däremellan hann han bland annat vara rektor och skoldirektör i Korsholms medborgarskola och skoldirektör i Helsingfors, rektor i Smedsby, länsskolinspektör i Vasa distrikt och överinspektör på skolstyrelsen och tillförordnad professor samt byråchef vid Åbo Akademis pedagogiska fakultet i Vasa.

Genom sitt yrke, sina uppdrag och sina hobbyer kom Samuel Lindgrén att vara en person som nådde långt utöver de geografiska, akademiska, världsliga och åldersmässiga gränserna. Han var filosofie licentiat med pedagogik som huvudämne och nordisk historia som biämne. Under sin aktiva tid hann han vara kommunalt aktiv, bl. a. i Korsholm som fullmäktigeledamot och i Esbo som medlem i social- och hälsovårdsnämnden samt i centralvalnämnden. Han gjorde en stor insats som medlem av Svenska utbildningskommissionen och han var undervisningsministeriets representant i delegationen för rom- ärenden och i delegationen för samernas utbildning; minoritetsfrågor som han var mycket stolt över att ha kunnat medverka i. Han var kyrkligt aktiv under hela sitt liv, bl.a. som medlem av kyrkostyrelsen och som utredare på domkapitlet i Borgå och Helsingfors stifts uppdrag om behovet av förändringar i den svenska församlingsstrukturen i Helsingfors. Arbetet blev färdigt 2007 och fick stor publicitet. Samuel Lindgrén var idrottsligt aktiv, bl.a. genom sitt cirka tioåriga medlemskap i Stafettkarnevalens delegation. Han var länge aktiv inom förbundet Pohjola-Norden, bl.a. som styrelsemedlem i Pohjola-Norden i Helsingfors och i fullmäktige samt inom Finlands Svenska folkting bl.a. som ordförande för folktingets utbildningsdelegation. Under hela sin livstid skrev han insändare, artiklar och kolumner, bl.a. till Hufvudstadsbladet och Vasabladet för att kunna ta fram ställningstaganden och inverka på aktuella frågor.

Som pensionär gjorde Samuel Lindgrén en stor insats för seniorerna i Svenskfinland. Han grundade Svenska folkpartiets specialförening Svenska Seniorer i Finland 2000 och var dess ordförande till 2005. Från 2006 var Samuel Lindgrén ordförande för Svenska pensionärsförbundet, och var dess sittande ordförande när han avled. Lindgrén arbetade för att pensionärerna skulle ha bättre sociala och fysiska förutsättningar i Finland och han hade satt sig mycket noga in i pensionärsfrågor. Han arbetade för praktiska helhetslösningar och för att pensionärerna skulle få förhandlingsrätt i frågor som berör dem.

Dessa är endast en del av de uppdrag Samuel Lindgrén innehade. Hur hade en människa möjlighet att bidra med sin insats i så många olika organ på så divergerande plan? Samuel Lindgrén hade en obändig vilja. Han hade en problemlösningsförmåga som inte kände några gränser. Ju svårare ett ärende var, desto mer ökade han sin egen insats, något som uppskattades då svåra förhandlingar pågick eller besvärliga frågor dök upp. Sin kraft fick han av sin familj, sin fru Aira och hans två barn Sol-Britt och Johan med familjer, barnbarn och barnbarnsbarn och de stunder de kunde vara tillsammans på stugan i Norrskat, Köklot, Korsholm och i Jormasjärvi, Vuokatti. Barnbarnen betecknar sin morfar på ett träffande sätt: Han var humoristisk, varm och omtänksam. Hans fru Aira karaktäriserar honom som en ärlig person som man alltid kunde lita på. Var och en som kände honom har sin klara bild av Samuel, han var en person som inte lämnade någon oberörd.

VERONICA FELLMAN


Foto: SFP