Lindh, Bertel

Kommunalrådet Bertel Lindh, Sibbo, avled den 10 april 1996 88 år gammal. Den kraftfulle och viljestarke hade brutits ned av sjukdom och smärtfylldaförluster genom olyckor i familjen. 

Bertel Lindh föddes på Solbacka i Södra Paipis och dit återvände han i sinom tid. Sin första offentliga gärning utförde han dock åren 1928- 38 som resepredikant inom Kyrkans Ungdom; en uppgift som han började med efter ett år vid Kristliga Folkhögskolan i Nykarleby. Det var allvar och kraft hos den gärna hörda, unga predikanten. Under denna tid var han bosatt i Österbotten. 

Men fädernegården kallade på honom - och snart också fäderneslandet. 

Det var helt naturligt att den nya husbonden på Solbacka skulle engageras I offentliga uppgifter, van att uppträda och utrustad med ledarförmåga som han var.

År 1945 invaldes han i Sibbo kommunalfullmäktige. Hans kommunalpolitiska bana skulle krönas med ordförandeskapet I Finlands svenska kommunförbundoch kommunalrådstitel 1968. 

Även producentrörelsen var en naturlig plattform för Bertel Lindh. Under en följd av år var han ordförande i Nylands svenska lantbruksproducenters förbundoch tidvis förbundets anställda verksamhetsledare. Detta ledde i sin tur till medlemskap i styrelserna för ett flertal av lantbrukets organisationer och ekonomiskaföretag.

Jordbrukarna i Nyland ville se Bertel Lindh som sin representant i riksdagen. Han inträdde 1953 som suppleant för Henrik Kullberg och förblev riksdagsman till 1965. Han var lantbruksminister i Sukselainens regering 1957. En konsekvens av hans politiska engagemang var medlemskapet i Rundradionsförvaltningsråd.

Det är inte alldeles lätt att placera in Bertel Lindh på den sedvanliga politiska skalan. Grundinställningen var närmast konservativ men t.ex. i sociala frågor varhan som regel klart framstegsvänlig.

I sin ungdom hade Bertel Lindh varit en gärna hörd lekmannapredikant. I begränsad omfattning verkade han som lekmannapredikant hela sitt liv. Det berättas från krigsåren att bataljonskommendören helst såg att kompanifältväbel Lindh predikade vid bataljonens gudstjänster. Bertel Lindhs förtroendeposter inom hemförsamling och kyrka var många. Han var medlem av kyrkoråd och kyrkofullmäktige. Han representerade Borgå stift i förstärkta biskopsmötet och i 1953 års kyrkomöte. Under långa perioder var han medlem i styrelsen för Försarnlingsförbundet och Lärkkulla-Stiftelsen.

Uppräkningen av förtroendeuppdrag skulle kunna fortsätta. En samhällets och medmänniskornas tjänare var Bertel Lindh; en rakryggad och principfast medborgare, en rejäl medmänniska, något av en finlandssvensk hövding.

 

JOHN FORSBERG