Lindholm, Paul E.

Då Paul Evert "Papu" Lindholm avled på sin 85-årsdag den 23 augusti 1990 var det många generationer vasaungdomar, särskilt forna vasalyceister, som ägnade honom en tanke av stor uppskattning och tacksamhet. Då han pensionerades som rektor för Vasa svenska lyceum år 1969 noterades i läroverkets årsberättelse följande vår att han "med de utmärkta insikter han ägde i sina ämnen, sitt sinne för väsentligheter, sitt jämna och lugna humör samt med den fasthet han visade i disciplinärt avseende var väl skickad för lärarens värv". 

Under de 33 år (1936-69) Papu Lindholm var lärare i Vasa svenska lyceum hörde han till de både populäraste och mest respekterade lärarna. I honom förenades både en skicklig pedagog och en personlighet med sinne för ungdomens psykologi . I honom hade pojkarna både en vän och en obestridlig auktoritet. Han var läraren man hade förtroende för och kunde lita på. Hans särmärke som pedagog var att hjälpa eleverna till ett kritiskt och självständigt tänkande framom krav på detaljkunskap och resultat. Hans linje bar frukt. I "hans" ämnen fick de flesta goda poäng i studentskrivningarna.

Humanitet, kristna ideal och förståelse i kombination med saklighet utgjorde också grunden för hans strävanden som lyceets rektor. 

Paul Evert Lindholm föddes i Åbo den 23 augusti 1905. Han blev student från stadens dåvarande svenska lyceum 1924. Efter teologisk dimissionsexamen vid Åbo Akademi prästvigdes han 1930. Innan han helt slog in på lärarbanan och flyttade till Vasa verkade han fem år som präst på Kökar och kortare perioder i Nagu och Kumlinge. 1931-32 var han lärare i religion vid Abo klassiska lyceum. 

I Vasa svenska lyceum var han lektor I religion, psykologi och filosofins grunder. Han var läroverkets prorektor från 1959 och dess rektor åren 1966-69. Vid sidan av sin huvudgärning vid VSL var han tidvis timlärare även vid andra läroinrättningar, tidvis också i finska .

Under sina år i Vasa var Paul Lindholm också socialt och kulturellt angagerad. På det sociala fältet var han aktiv i Finlands röda kors svenska lokalavdelning, Folkhälsan och Vasa Settlementförening. Kulturellt arbetade han som styrelsemedlem I Österbottens museum och som mångårig ordförande i direktionen för Vasa stadsbibliotek. 

Sina somrar tillbringade Papu Lindholm alltid i Åbo skärgård, där han odlade sitt stora fritidsintresse segling. Han var aktiv inom Airisto segelsällskap som både seglare och domare. På 1970-talet var han några år kommodor för ASS. 

Sålunda var det också naturligt att han efter pensioneringen 1969 återflyttade till barndomsstaden Abo. Där gjorde han ännu en stor insats för Candolinska åldringshemmet samt deltog i både kulturell och kyrklig verksamhet. 

 

CATHARINA SPÅRE