Lundell, Anna Maria

f. 2.8.1970

d. 26.3.2006

Klarinettis­ten Anna Maria Lundell avled den 26 mars 2006 i Jakobstad. Hon var född den 2.8.1970. Hennes tragiska och alltför tidiga bortgång kom som en svår chock för hennes många vänner och var en stor förlust för musiklivet i Österbotten.

Anna Maria började spela klarinett i Närpes Skolmu­sikkår när hon gick i klass fem i Övermark skola, och visade sig snabbt vara en musikant utöver det vanli­ga. Efter en åttaårig karri­är i skolmusikkåren och av­lagd examen i Närpes Mu­sikskola utbildade hon sig till klarinettist och klari­nettlärare vid konservato­riet i Jakobstad. Hon vi­dareutbildade sig dessut­om vid Sibeliusakademin och Musikvetenskapliga institutionen vid Åbo Aka­demi.

Största delen av sitt yrkes­verksamma liv verkade An­na Maria i Jakobstad. Hon var i flera år timlärare vid Jakobstadsnejdens musik­institut innan hon hösten 2001 anställdes som ordi­narie klarinettlärare. Vid sin bortgång var hon vi­karierande rektor för Ja­kobstadsnejdens musikin­stitut och enhetsanvarig för Svenska yrkesinstitu­tet fr.o.m 1.1.2005. Läsåren 2002–2004 var hon pro­gramansvarig på Svenska yrkeshögskolan/Up musik vid sidan av klarinettlärar­tjänsten.

Som pedagog var Anna Maria synnerligen kom­petent, inspirerande och effektiv. Hon utbildade en lång rad klarinettister, av vilka flera valt att satsa på musiken som yrke. Hon var en vänlig och uppmuntran­de person, både gentemot elever och kolleger. Dess­utom var hon en mycket skicklig ledare och admi­nistratör. Hon var moders­gestalten i Musikhuset, och hade allas förtroen­de både för sina personli­ga egenskaper och för sin kunskap. Anna Maria undervisa­de i olika perioder också i Kuulainstitutet. Inom När­pes Skolmusikkår och Jep­po Ungdomsorkester med­verkade hon till att fostra och inspirera generatio­ner av nya unga klarinet­tister. Under flera somrar var hon rektor för Martin Wegelius-institutets som­markurser på SÖFF.

Som klarinettist arbetade Anna Maria Lundell tidvis i Vasa stadsorkester och var också med i ett antal pro­duktioner på Wasa Teater och Vaasan kaupungint­eatteri. Hon var en fram­stående och uppskattad musiker som kunde gö­ra en fullödig insats i alla sammanhang.

Bland Anna Marias många vänner känns sak­naden oerhörd. Hennes verksamhet som pedagog, musiker och ledare var än­nu bara i sin början och hon skulle ännu ha haft myck­et att ge på många plan. Vi är många som tagit hennes glada gestalt för given och som vant oss att kunna på­räkna hennes hjälpsamhet och empati.

Frid över Anna Marias minne.

ANDERS TEIR