Lönnfors, Henry

Henry Lönnfors

Juris doktor Henry Lönnfors är död. Svåra komplikationer efter en långvarig förkylning tog hans liv den 9 oktober 2004. Han var född i Vasa den 10 april 1939 och blev alltså 65 år.

Vid sin pensionering hösten 2003 kunde Henry Lönnfors ta emot Åbo Akademis förtjänsttecken för 30 års tjänst. Under detta långa dagsverke hann han fullgöra många krävande och mångskiftande uppgifter. På 1970-talet arbetade han som assistent i förvaltningsrätt och folkrätt. Senare bestred han under många år biträdande professorstjänsten i handelsrätt vid Handelshögskolan vid Åbo Akademi och därefter vid ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten. Sedan slutet av 1980-talet och ända till sin pensionering bar han som överassistent i handelsrätt huvudansvaret för akademins rättsnotarieutbildning.

Generationer av rättsnotarier, ekonomer och politices magistrar har dragit nytta av Henry Lönnfors undervisning i handelsrätt och skatterätt. I intervjuer med utexaminerade ekonomer i näringslivet om hur de upplever sina studier framhåller de att Henrys kurser i skatterätt tillhör det de haft mest omedelbar nytta av i sitt arbete. Henry trivdes med att undervisa. Han var ända sedan början av 1970-talet flitig lärare vid sommaruniversiteten i Vasa, Hangö och på Åland, År 1999 tilldelades han SFV:s folkbildningsmedalj ”för föredömliga insatser för svensk utbildning i juridiska ämnen”.

Få akademianställda har åtagit sig och betrotts med så många förtroendeuppdrag som Henry Lönnfors. Inom akademin fungerade han som ordförande först för biblioteksdirektionen och senare för fortbildningscentralens direktion. Under tolv år skötte han uppdraget som kanslerssekreterare. Mången fakultetsdirektör kunde få sina (fakultetens) framställningar till kansler återremitterade med stramt formulerade påpekanden om formfel. Samtidigt stod kanslerssekreteraren Henry ständigt till förfogande med goda råd och anvisningar. Föredragandena lärde sig att det var klokast att kolla texterna i förväg.

När universitetslagen nu tagit in den s.k. tredje uppgiften, står Henry Lönnfors som ett strålande exempel på den eftersträvade samverkan med samhället. Han gjorde stora insatser inom Svenska folkpartiet i Åbo, bl.a. som ordförande för Sfp i Gamla Åbo och som ordförande för hela kommunorganisationen. Inom kommunalpolitiken fungerade han en lång tid som ordförande för Åbo stads biblioteksdirektion och var bl.a. medlem av prövningsnämnden samt fastighets- och byggnadsnämnden,

Alldeles speciellt nära Henrys hjärta stod antikviteter och konst. Han var långvarig styrelsemedlem och skattmästare för Konstföreningen i Åbo, som upprätthåller Åbo konstmuseum.

Äldre professorer brukar beklaga att det inte längre finns ”original” vid akademin. Till dessa original anknöts emellertid ofta negativa drag såsom orimliga tentamenskrav, fördomar mot kvinnliga studerande, koleriskt temperament. Henry Lönnfors skall däremot minnas som en varmhjärtad lärare, samhällspåverkare och kulturpersonlighet. Det är sådana original Åbo Akademi behöver.

ROGER BROO