Malmström, Börje

Börje Malmström

f. 10.7.1917

d. 2.3.2006

Forstmäs­taren An­ders Börje Malm­ström avled på sjukhus den 2 mars 2006. Han var vid sitt frånfälle 88 år, född den 10 juli 1917 i Esbo.

Börje Malmström blev student 1938 från Svenska Normallyceum. Han avlade forstmästarexamen 1945 vid Helsing­fors universitet. Börje Malmström deltog på olika frontavsnitt i så­väl vinter- som fortsätt­ningskrigen och tilldelades FrM 2.

En anmärkningsvärd mål­medvetenhet visade Börje Malmström när han under svåra och utdragna krigs­förhållanden åren 1939­–1944 samtidigt skötte sina studier vid universitetet i Hel­singfors.

Börje Malmström verkade som forstmästare vid Uddholms AB i Sverige och vid Kyrkslätt-Esbo-Helsinge privata skogsrevir åren 1946–1951.

Släktgården Snettans i norra Esbo, som varit i släk­tens ägo sedan 1540 och om­fattar drygt 400 ha, övertog Börje Malmström av sin far 195l. Hans gedigna kunska­per och intresse för skogsvård och skogskultur kom väl till bruk vid skötseln av gården och dess skogs­marker. Börje Malmström förvaltade gården till 1985 då sonen Mårten Malm­ström trädde till.

Börje Malmström hade flera förtroendeuppdrag inom lantbrukets organ­isationer. Han var bl.a. medlem i förstärkta sty­relsen för Nylands sven­ska lantbrukssällskap åren 1957–1984, ordförande i Lahnus småbrukargille, mångårig ordförande i Es­bos lantbruksproducenter, styrelsemedlem i förenin­gen Skogskultur och revi­sor i Centralskogsnämnden Skogskultur 1968–1987.

Han hade också förtroen­deuppdrag inom Esbo församling, var grundande medlem och långvarig ordförande i stiftelsen för Mataskär samt medlem i kyrkofullmäktige. För för­troendeuppdrag i Esbo stad erhöll Börje Malmström Finlands Stadsförbunds förtjänsttecken i guld för 30-årig verksamhet.

Skogarnas och marker­nas dragning kände han i valet av sitt yrke och i sko­gen fann han en kär hobby som han utövade med flit och ambition. Börje Malm­ström noterade stora fram­gångar som elitoriente­rare. Som 19-åring anslöt han sig till anrika Idrotts­klubben Örnen och blev un­der sin tävlingskarriär en av klubbens mest framstående orienterare.

Börje Malmström var landslagsman under sex år i följd med bl.a. en tred­je plats i fyrlandskampen 1950. I Örnens lag blev han finländsk mästare i lag­tävling och budkavle, seg­rare i Festspelsbudkavlen 1947 och Jukolabudkavlen 1951. Han var flera gånger FSO-mästare, individuellt och i budkavle. Till med­lem i Skogskarlarnas Klubb (SKK), Helsingfors, kallades Börje Malmström 1941. Alla som haft glädjen att känna Börje och samar­beta med honom inom olika föreningar och organisationer eller mött honom på täv­lingsarenorna i skog och mark känner stor saknad efter en alltid lika pålitlig, anspråkslös, lugn och ba­lanserad människa, en god vän – en skogarnas mästare och gentleman.

Han sörjes närmast av hustrun Nanna, sonen Mårten och Toini samt fem barnbarn.

STIG KEWIN

talman i SKK-Helsingfors