Meinander, Einar

Den 26 maj 1947 avled i Helsingfors efter en lång, tärande sjukdom f.d. överläraren i matematik, fysik och kemi vid Svenska normallyceum Jakob Einar Meinander. Han var född i Helsingfors den 11 april 1873, son till vicehäradsh. Konrad Meinander och Sally Maria Meinander. Einar Meinanders liv var med sällsynt hängivenhet ägnat vårt uppfostringsverk. Student 1891, filosofiemaglster 1901, blev han efter läroår i huvudstaden föreståndare för Realläroverket i Jakobstad 1903, men återbördades till Helsingfors 1906, då han övertog föreståndarskapet för Läroverket för gossar och flickor. Denna post behöll han till år 19I7 och kvarstod därefter såsom lärare vid skolan.
Sedan 1910 var han knuten även vid Svenska normallyceum, där han från I924 var överlärare i de matematiska ämnena. Under större delen av läsåret 1925-1926 var han t.f. skolråd vid skolstyrelsens svenska avdelning.
Einar Meinander nämnde en gång - det var på hans 50-årsdag - att honom flera gånger i livet erbjudits övergång till andra levnadsyrken, till det yttre nog så lockande, men att han varje gång beslutat att icke lämna skolarbetet.
Det är sannolikt att han såsom affärs- och finansman hade blivit en av våra främsta. Han hade ledaregenskaper såsom få: klart om-döme, fasthet, beslutsamhet, ett övertygande framställningssätt. Dessa egenskaper kom på ett lysande sätt fram också hans gärning som rektor och lärare, icke minst vid hans handledning av lärarkandidaterna.
Om en osedvanlig trohet i kallet vittnar det att Meinander ända från år 1913, då den gemensamma folkskoldirektionen i Hdsingfors delades i en svensk och en finsk, ända till år 1946 var ordförande i den svenska direktionen. Den oöverträffade skicklighet, varmed han ledde förhandlingarna, och hans varma intresse för folkskolelevernas väl gjorde honom sällsynt skickad att handhava den betydelsefulla posten.
En socialminister, om ej till namnet, så till gagnet, för snart sagt alla svenska skolor i vårt land blev Einar Meinander genom sitt mångåriga arbete vid Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne. Vid detta arbete var hans hjärta i särskild grad fäst. När han besökte något av de skolhem och i all synnerhet de sommarkolonier, som stiftelsen bekostade eller understödde, då framträdde all den bundna värme, som låg i hans väsen: kärlek till barnen och önskan att ställa det väl för dem som behövde vård och hjälp.
Svenska folkskolans vänner ihågkommer med tacksamhet Einar Meinander såsom mångårig intresserad och vidsynt medlem av föreningens förvaltningsråd.
Under Meinanders hela verksamhet ända från studentåren !åg en varm svensk och fosterländsk övertygelse, som aldrig slappnade eller dagtingade. Från barndomstiderna i Pernå stod han den svenska landsbygden nära. Bland de många svåra slag, som han drahbades av i livet och som han bar med manlig undergivenhet under ödet, var också det då han förlorade sitt vackra Rånäs i Sjundeå, där han nedlagt så mycket av sin kärlek till bygden och jorden.

E.P.