Nybom, Randall

f. 8.12.1904

d. 11.8.2003 

Den 11 augusti 2003 insomnade vicehäradshövding Randall Nybom till den sista vilan efter några månaders sjukhusvistelse.

Randall Nybom var född i Helsingfors den 8.12.1904. Han var sålunda vid sin bortgång närmare 99 år. Med Randall Nybom har en hel epok av Arbetets Vänner-historia avslutats. Under sina 70 år som medlem i ledande ställning inom AV-rörelsen har Randall Nybom haft en avgörande betydelse för AV-föreningarnas och speciellt huvudföreningens fortsatta verksamhet och utveckling.

Många var de förtroendeuppdrag som han förtjänstfullt fullföljt under sina aktiva årtionden inom föreningen. Randall Nybom blev kallad till vice ordförande i huvudföreningen år 1933 och blev dess ordförande år 1939. Han innehade ordförandeposten i 42 år till 1981 då han kallades till hedersordförande. Han hade kallats till hedersmedlem av huvudföreningen år 1951. Samtidigt, med början år 1939, var han ordförande för AV-föreningarnas samarbetsorgan, först centralstyrelsen, till år 1953 och sedan i Arbetets Vänners Centralförbund till år 1978, då han kallades till centralförbundets hedersordförande.

Randall Nybom var med om att grunda Understödsstiftelsen för Arbetets Vänner huvudföreningen år 1935 och var dess sekreterare till år 1939, då han blev stiftelsens ordförande. Han kvarstod på denna betydelsefulla post ända till sitt frånfälle år 2003. Alltså i 64 år! En beundransvärd gärning.

I mitten av 1930-talet hade AV huvudföreningen stora ekonomiska bekymmer, då de stora lånen för fastigheten som färdigställts 1929, skulle betalas. Då kunde Randall Nybom leda och sanera föreningens ekonomi, så att fastigheten inte behövde säljas. Föreningens ekonomi stadgades och redan år 1953 grundade man en egen kulturfond som numera understöder finlandssvenskt kulturliv och samlingssträvanden genom att dela ut betydande understöd och stipendier.

Pensionärshemmet på Brändö, som inköptes av Svenska Bostadsstiftelsen år 1974, hörde till Randall Nyboms skötebarn och fästes vid AV-rörelsen genom en egen stiftelse tack vare hans försorg. Randall Nybom har erhållit samtliga AV-rörelsens förtjänsttecken samt Miniatyrfanan Nr 1 år 1961, Förtjänstplaketten av I klass år 1979 samt vid föreningens 100-årsjubileum år 1991 föreningens förtjänsttecken i guld med infattad diamant.

Randall Nybom var också känd som en kraftfull och initiativrik ledare inom många sektorer i vårt samhälle. Han tjänstgjorde som notarius publicus inom magistraten i Helsingfors 1930–32. T.f. justitierådman var han 1938–40 samt även ledamot av arbetsdomstolen. Han var justitieombud och filialchef vid Nor­diska föreningsbanken på 1930-talet samt från 1945 juridisk ombudsman vid Arbetsgivarförbundet för träförädlingsindustrin till sin pensionering år 1971.

Förutom dessa och många andra officiella uppdrag var Randall Nybom aktiv inom åtminstone ett 30-tal samlingsrörelser och föreningar, i många av dem som ordförande. Man kan nämna studentorganisationer som Studentkårsförbundet och Akademiska Sångföreningen. Han var med om att grunda Finlands Reservofficersförbund och även ledamot av många andra fosterländska och militärt betingade organisationer.

Han var ordförande för Barnens Dag-stiftelsen och Barnavårdsföreningen, principal för Helsingfors Sparbank samt ledamot och skattmästare i Svenska Finlands folkting, ordförande för Krematorieföreningen m.fl. samhälls- och socialt inriktade samlingsrörelser. Under våra krig var han bl.a. ledare för jägarförband och blev sårad fyra gånger. För sina tjänster för fosterlandet fick han många utmärkelser, bland dem Frihets­korset av II klass, en av de högsta utmärkelserna bland våra finländska riddarordnar. Till militärgraden var Randall Nybom major.

En av Finlands märkesmän har gått ur tiden. Hans minne skall dock för alltid leva kvar inom många sektorer av vårt fria fosterland.

HARRY O. ANDERSSON