Nyholm, Bertel

F. 20.12.1924

D. 28.9.1999

 

Förre skoldirektören i Jakobstad, filosofie doktor Bertel Nyholm avled den 28 september 1999 i en häftig sjukdomsattack under utearbete i hembyn Kantlax. Bertel Nyholm var född den 20 december 1924. Efter lärarexamen i Nykarleby 1950 blev han engagerad skolman i Jakobstad som sedan dess blev hans och familjens hemort. 

För dem som fått stå Bertel nära känns det gåtfullt att en så total och gedigen arbetsinsats så plötsligt bryts. Hans arbetsinsatser under ett halvt sekel faller till största delen inom skolväsendet och dess utbyggnad och utveckling i Jakobstad. Han var klasslärare, skolföreståndare, rektor och skoldirektör i staden och inom ramen för sitt skolpolitiska och pedagogiska uppdrag blev han en central gestalt I stadens och regionens kulturella liv. 

Skolmannen Bertel Nyholms kunnande och kapacitet förde honom i ledningen för skolornas och skolfolkets organisationer och dessas fördjupade samhällsinsatser. Det blev hans uppdrag att leda den stora skol- och utbildningsreformen under 1970-80-talen. För de skolbyggnadsprojekt som hörde till detta skede i Jakobstad engagerades Nyholm som den omsorgsfulla planeraren och den kunniga sekreteraren. Hans stränga krav på korrekt dokumentation har ett av sina många uttryck iskriften "Folkskolan blir grundskola – Jakobstads svenska folkskolor under det avslutande kvartsseklet 1948-1973" vilken han redigerade. Han tilldelades skolråds titel 1987.

I slutet av 1960-talet tog Nyholm de första stegen på den akademiska banan - hum.kand. 1969, fil.kand. 1973, fil.lie. 1976 och filosofie doktor 1999 vid Åbo Akademi med disputation i Jakobstad. Släkt- och hembygdsforskning blev Bertel Nyholms stora arbete som pensionär ( ett ord som verkar helt malplacerat när det gäller honom). Hans styrka som forskare låg i fliten, tålamodet, noggrannheten och resultatmedvetenheten. I släktkrönikan Släkten Ryss i Monå" visade han förtrogenhet med släkt- och personforskningens speciella teknik och metodik. Som forskare drogs han till hembygdens kulturella utveckling med viktigaredovisningar i "Den svedbergska skolan", "Vägen till ett skolmuseum - i Storsved", "Skolan i Munsala 1894-1994" och "Kyrkan i Munsala".

Bertel Nyholms pedagogiska forskningar kulminerade i doktorsavhandlingen med titeln "Vår uppgift är den högsta I lifvet... Studier i den finlandssvenskafolkskollärarkåren 1s14-1971 ur pedago- gikhistorisk och utbildningssociologisk synvinkel".

Kontakterna med hembyn och det lilla samhället ledde till att Nyholm drogs in som ledare i ett mycket omfattande och seriöst arbete i "Byaforskningsgruppen" I Kantlax. Han har mycket kunnigt redigerat föredömliga uppsatser i samlingar om liv och gärning i "Kantlax - en kustby". Denna forskningsgrupp har blivit stilbildande genom starkt intresse, djupa kunskaper och professionell ledning. 

Det känns så overkligt att Bertel Nyholmär borta. Hans minne skall leva och hans sätt att tänka, tala, skriva och berätta skall bäras vidare. Att börja med i sorg och förstämning, men så småningom I tacksamhet och vördnad. "I dag är havssången all varligt lågmäld".

 

OLE JAKOBSSON