Petrell, Siv

En central och dynamisk påverkare inom den finlandssvenska biblioteksvärlden rycktes ifrån oss av en snabbt framskridande cancer den 4.11.1998. Vår vän, lärare och kollega, biblioteksrådet Siv Petrell var en varm och vital person, som energiskt och målinriktat arbetade för biblioteksväsendets bästa. I alla sammanhang hade hon den lilla människans värde och behov för ögonen. Det betydde att hon som en sann demokrat kämpade för en rättvis tillgång till kunskap och information, varvid hon särskilt kände för de minsta och fattigaste kommunbiblioteken. 

Siv Petrell ville med sitt arbete särskilt försäkra sig om att de finlandssvenska bibliotekens nivå och utveckling inte släpade efter under en period då biblioteksservicen i Finland genomgick snabba förändringar. Hon följde därför noggrant lagstiftningsarbetet inom sitt område. Under sina vidsträckta resor inom det svenska området såg hon till att de kommunala beslutsfattarna väl kände till bibliotekens behov. Då utbildningen av biblioteksfunktionärer inleddes vid Vasa handelsläroverk på 80-talet, var hon en av initiativtagarna. En väsentlig angelägenhet för henne under hela bibliotekskarriären var behovet av bättre skolbibliotek och ett utökat samarbete mellan skolor och allmänna bibliotek.

Under sina år som biblioteksinspektörfick hon ta ställning till ett ökat antal stora biblioteksfrågor. Detta gjorde hon kunnigt och genomtänkt. Genom sitt vida kontaktnät hade hon ett stort inflytande I vitt skilda kulturfrågor.

Samtidigt uppmuntrade och stödde hon livfullt bibliotekspersonalen inom sitt distrikt. Siv var inte den som gav upp i första taget då det uppstod svårigheter.Arbetskamrater, förmän och beslutsfattare på olika nivåer inom kommunal och statlig förvaltning har säkert möten, som kunde bli nog så intensiva, i tydligtminne.

Siv Petrell blev bibliotekarie år 1963 från Svenska Medborgarhögskolan, efter mångskiftande arbetsuppgifter inom lantbruk och undervisning. Hon arbetade på Esbo stadsbibliotek åren 1962-1980, bl.a. som filialföreståndare och biträdande bibliotekschef. Energisk som hon var, avlade hon i mogen ålder en fil.kand.-examen 1980, och åtog sig sedan tjänsten som biblioteksinspektör vid länsstyrelserna i Nylands, Åbo och Bjömeborgs samt Vasa län. Den arbetsuppgiften handhade hon under 13 år till den 1.7.1993, då hon pensionerades.

Sivs aktiva liv rymde intresse för allt från lotsbibliotek till möbelrestaurering och kryddodling. 

Ett mångsidigt engagemang avspeglades i ett stort antal förtroendeuppdrag som ordförande eller medlem i föreningar, arbetsgrupper och direktioner. Siv Petrell satt under längre perioder i styrelserna för bl.a. Södra Finlands svenska biblioteksförening, Suomen kirjastoseura – Finlands biblioteksförening, Kirjastopalvelu Oy och Kirjastonhoitajat- Bibliotekarierna ry. Vi som studerat vid Svenska socialoch kommunalhögskolans bibliotekslinje minns henne som en inspirerande lärare I katalogisering och medieanskaffning. 

I den finländska och nordiska biblioteksvärlden har en ivrig biblioteksröst tystnat. Talrika vänner och kolleger saknar den intellektuellt självständiga Siv. Vi är tacksamma att ha fått ta del av hennes livsglädje och vidsynta livserfarenhet. Hon väjde aldrig för de stora livsfrågorna vilket gjorde henne till en intressant och givande medmänniska och samtalspartner. Hennes avklarnade livssyn och mod under den sista sjukdomstiden var imponerande.

 

TOTO DAHLSTRÖM-SEGERBERG

BARBRO NYGÅRD

KRISTINA VIRTANEN