Portin, Göran

F. 10.5.1929

D. 20.10.2001

 

Justitierådet Göran Portin avled den 20.10.2001 bruten av en svår sjukdom. Han föddes den 10.5.1929 i Gamlakarleby, där han växte upp och gick i skola. 

Efter värnplikten genomförde han snabbt sina studier och avlade jur.kand. examen 1952. Två år senare kvitterade han ut sitt licentiatbetyg. Han var intresserad av den akademiska banan och verkade åren 1954-64 vid Svenska Handelshögskolan som assistent, tf. Professor och docent i handelsrätt. År 1963 disputerade han för doktorsgraden.

Trots goda förutsättningar för en vetenskaplig bana drogs han till praktisk verksamhet. 

Efter ett kort mellanspel på en advokatbyrå anställdes han vid Högsta domstolen 1964. Där verkade han först som föredragande och i olika repriser som extraordinarie justitieråd. Han utnämndes 1975 tillledamot av Högsta domstolen och justitieråd. Sitt ämbete skötte han till fyllda 70 år.

Göran Portin gjorde en tungt vägande insats i vårt lands rättsliv under en lång domarbana. Hans särområde var handelsrätt, däri inbegripet imrnaterial- och sjörätten. Men detta betydde ingalunda, att han skulle ha förhållit sig mindre grundligt till alla övriga saker och mål som han under årens lopp hade att befattasig med. Den åländska självstyrelse(lagstiftninge)n var hans specialgebit och han deltog i decennier i beredningen av Högsta domstolens utlåtanden till republikens president I de s.k. ålandsärendena. 

Vid sidan av sitt egentliga värv hade Portin många förtroendeuppdrag I juristorganisationer, stiftelser m.fl. Han fungerade som ordförande i Föreningen för de högsta domstolarnas domare och I Juridiska föreningen i Finland och kallades till hedersledamot i sistnämnda förening 1995.

Under studietiden verkade han som vice ordförande för studentkåren vid Helsingfors universitet 1955-58, d.v.s. vid den tidpunkt då studentkåren genomförde omfattande byggnadsprojekt i centrum av Helsingfors. Han var också aktivt med I nationslivet. Han kallades till hedersledamot av Vasa Nation och tilldelades 1997 Pohjalainen osakuntas Porthan-minnesmedalj. Han var länge medlem i delegationen för Stiftelsen Finlands Fältartilleri och dess ordförande sedan 1997. Den sista hedersbetygelsen han fick ta emot, var för sina förtjänster inom den organisationen, nämligen Artillerist-medaljen med sölj a i silver. 

För Portins verksamhet var den fasta grunden förutom fosterlandskärleken och den starka ansvarskänslan, en djup och stilla kristen livssyn utan yttre åthävor. Hans livssyn kom till uttryck genom hans verksamhet inom hemförsamlingen men också i uppdrag inom den evangelisklutherska kyrkans förvaltning. Han deltog som medlem i kyrkomötena 1988-95 ochgjorde en gedigen insats som lagutskottets ordförande.

Den aktning han åtnjöt vid handhavandet av det uppdraget kommer kanske bäst till uttryck i att utskottsledamöterna ibland av misstag tilltalade Portin som "herr biskop".

De grundläggande tankegångarna kom också till synes i utövningen av själva domarvärvet. Utgångspunkten var den regel som finns inskriven i Johannes evangelium (Joh. 7:24): "Dömen icke efter skenet, utan dömen en rätt dom." Detta rättesnöre var hans, oberoende av hur mycket offentlig uppståndelse ett visstmål än kunde ge upphov till.

Göran Portin var en synnerligen efterfrågad skiljeman, särskilt som ordförande i omfattande mål med internationella aspekter, vilket också för sin del visar detförtroende han åtnjöt som en opartisk och rättvis domare.

Portin var fördomsfri och färdig att omfatta också nya åsikter och synsätt, men hans inställning till de grundläggande frågorna var orubblig och rakryggad. Hanvar alltid den lojala vapendragaren förrätten både i de enskilda rättegångarna och I fråga om domarnas och domstolarnas ställning i samhället. Han hade en osedvanligt stor vänkrets såväl i det egna landet som i de övriga nordiska länderna.

 

ANJA TULENHEIMO-TAKKI

ERKKI-JUHANI TAIPALE