Qvickström, Rolf

f. 18.10.1910
d. 19.11.1983

Den 19 november 1983 avled pensionerade överläraren i fysik och kemi vid Svenska normallyceum fil.lie. Rolf Edvard Qvickström. Rolf Qvickström föddes den 18 oktober 1910. Han blev student från Borgå lyceum 1929, fil.kand. och fil.mag. vid Helsingfors universitet 1936 och fil.lic. i fysik 1959. Åren 1939-1965 verkade Rolf Qvickström som lärare i matematik, fysik och kemi vid bl.a. Brändö svenska samskola och Nya svenska läroverket. Samtidigt undervisade han också i andra läroanstalter såsom Helsingfors svenska arbetarinstitut, Tekniska högskolan och - den längsta tiden - vid Helsingfors universitet.

Vid sidan av sitt undervisningsarbete medverkade Rolf Qvickström vid utarbetandet av ett stort antal läroböcker i fysik och vilka blev allmänt använda i de svenskspråkiga skolorna. Hans sakkunskap som läroboksförfattare utnyttjades dessutom också på finskspråkigt håll. Under sina sista år var Rolf Qvickström sysselsatt med att utarbeta läromedel för det kursformade gymnasiet. Såsom en erkänsla för hans mångsidiga förtjänster utsåg Fysikersamfundet i Finland och Svenska matematiklärarföreningen honom till hedersmedlem. Sin pedagogiska bana krönte Rolf Qvickström 1965 med överlärartjänsten i fysik och kemi vid Svenska normallyceum, vars första och på grund av omständigheterna enda innehavare han kom att bli. Kort efter hans pensionering den 1 maj 1974 indrogs Svenska normallyceum såsom lärarutbildningsanstalt.

Till sin utbildning var Rolf Qvickström naturvetare, men i sin inställning till medmänniskorna den sanne humanisten. Hans undervisning och hans läroböcker var i bästa mening elevvänliga. Som handledare av auskultanter visste han alltid att ta fram de positiva sidorna i t.ex. en övningslektion utan att för den skull försumma nödig kritik av fel och missgrepp. Också ett kritiskt omdöme kunde han med sin inneboende finkänslighet formulera så, att hans lärarkandidater accepterade det och kände sig berikade, inte nedslagna. Rolf Qvickströms verksamhet som lärarutbildare kom inte endast hans ämnesauskultanter till del. Han ledde i många år den för lärarkandidater i alla ämnen gemensamma kursen i användning av audivisuella hjälpmedel.

I Svenska normallyceums kollegium var Rolf Qvickström en central gestalt. Hans sakkunskap, hans mänskliga värme och personliga anspråkslöshet gjorde honom allmänt uppskattad och avhållen. Också efter sin pensionering och skolans omstöpning i ny form gjorde Rolf Qvickström en stor insats för den goda sammanhållningen mellan de forna arbetskamraterna. När gamla Svenska normallyceums lärare samlades, hörde Rolf Qvickström till arrangörerna och saknades aldrig i skaran, så länge hälsan stod honom bi. Med vemod och saknad har budet om hans bortgång mottagits av alla dem, som i en eller annan egenskap har fått samarbeta med honom. Den anda, i vilken Rolf Qvickströms insats som människa och pedagog gjordes, kan tjäna oss alla som ett föredöme. Han har lämnat oss och lämnar oss dock icke.

Birger Gestrin