Schybergson, Henrik

Professor Henrik Schybergson gick ur tiden den 5 maj 1961. En intensiv och mångskiftande arbetsdag var därmed till ända.

Henrik Schybergson föddes i Helsingfors den 26 november 1898 som son till professorn M. G. Schybergson och hans maka Johanna. Efter studentexamen 1916 diplomerades han från Högre svenska handelsläroverkets högskoleavdelning 1918 och från Handelshögskolan i Stockholm 1920. Studierna kompletterade han ytterligare vid Åbo Akademi och blev politiceskandidat 1925.

Henrik Schybergson knöts redan 1927 som lärare i företagsekonomi vid Svenska handelshögskolan där han blev professor i samma ämne år 1934. Vid handelshögskolans första promotion år 1953 promoverades han till ekonomiedoktor h.c. Inom sitt fack, företagsekonomin, var Henrik Schybergson banbrytare inte endast i Finland utan i hela Norden. Det var han som skapade både ämnets namn och innehåll. 
Även om tyngdpunkten i hans verksamhet var förlagd till den högre ekonomiska skolningen får inte hans insatser inom kommunalpolitiken och för socialutbildningen i vårt land glömmas. Hans namn är förknippat med medborgarhögskolan alltsedan tanken på denna läroinrättning väcktes 1940. Han var sekreterare i den kommitte, som förberedde medborgarhögskolans inrättande och han blev medlem i den första direktionen då medborgarhögskolan inledde sin verksamhet 1943. I direktionen, från 1951 styrelsen, var han därefter medlem till år 1960. Han blev lärare i bokföring år 1945 och 1946 valdes han till rektor.

Som rektor bar han ansvaret för medborgarhögskolans dagliga liv och för dess utveckling fram till år 1958. Under denna tid stabiliserades dess verksamhet och den kom att inta en aktad plats i finlandssvenskt kulturliv·. Som lärare kvarstod han till utgången av läsåret 1960-61.
Under Henrik Schybergsons många år som lärare och rektor vid Svenska Medborgarhögskolan kom han i nära kontakt med flere hundra elever från olika delar av det svenska Finland. Hans forna elever minns honom som en skicklig pedagog och med hans mångåriga kommunala arbete i Helsingfors stadsfullmäktige och som årsrevisor m.m. i Helsingfors stad hade han den naturliga praktiska anknytningen till de områden, som Svenska Medborgarhögskolan utbildar för.

Henrik Schybergson var en personlighet kring vilken det ofta stod strid. Han kastade sig gärna in i debatter och genomdrev med målmedvetenhet sina intentioner. Ingen gåpåarnatur som hans kan undgå kritik och konflikter. Alla som kom i kontakt med honom är dock eniga om att han var en märkesman på den högre merkantila utbildningens område och som kommunalman hade han en speciell resning.

Medborgarhögskolan förlorade i Henrik Schybergson en av sina initiativtagare och ivrigaste förkämpar

M.K.