Schybergson, Per

f. 27.8.1933

d. 20.2.2007

Docent Per Schybergson avled den 20 februari efter en kort och oväntad sjukdom. Han föddes den 27.8 1933 i Åbo, och blev 73 år. Han gjorde sitt livsverk som långvarig lärare och forskare i ekonomisk historia vid Helsingfors universitet och Åbo Akademi.

I sin doktorsavhandling och i andra forskningar som anslöt sig till denna behandlade Schybergson Finlands ekonomiska utveckling under perioden 1810–1870. Med hjälp av arkivmaterial utarbetade han en detaljrik bild av de ekonomiska marknaderna och den industriella produktionen i 1800-talets Finland. Han visade att det redan på 1840-talet skedde en livlig industriell utveckling i landet, något som hade förbigått tidigare forskare i ämnet. Efter sin doktorsavhandling skrev han två stora företagshistoriker för industriföretagen Schauman och Ahlström. Schybergson tillförde vetenskaplig exakthet i skrivandet av företagshistoriker, utan att för den skull ge avkall på glansfull stil och minnesvärda detaljbeskrivningar. Efter pensioneringen fortsatte Schybergson med aktiv forskning, främst om tiden kring första världskriget. Strax före sin död färdigställde han Förvärv och fördärv, en intressant analys av affärslivets berg-och-dalbanor under denna tid.

Schybergson var en av dem som på 1960-talet införde kvantitativa forskningsmetoder i Finlands ekonomiska historia. Tillsammans med professor SvenErik Åström grundade han institutionen för ekonomisk och social historia vid Helsingfors universitet och arbetade för att trygga undervisning och forskning i ekonomisk och social historia i Finland under 1960-talet. Sina förebilder sökte han i Storbritannien och Sverige, där ekonomisk och social historia befäste sin ställning som vetenskaplig disciplin på 1950och 1960-talen. Schybergson deltog själv i nordiska forskningsprojekt och stod ständigt i förbindelse med andra nordiska forskare, vilket också hjälpte hans elever att skapa internationella kontakter.

Schybergsons elever – många doktorander och blivande magistrar – fick av honom personlig vägledning i kritisk vetenskaplig forskning, en handledning som var ytterligt inspirerande och uppmuntrande. Som omsorgsfull redaktör för Finska Vetenskaps-Societetens engelskspråkiga publikationsserie Commentationes Scientiarum Socialium vinnlade han sig både om innehållslig och formell kvalitet på de doktorsavhandlingar och andra vetenskapliga arbeten som publicerades.

I sitt eget forskningsarbete var Schybergson noggrann, nära nog pedantisk. Som arbetskamrat var han emellertid mycket hjälpsam och anspråkslös, en spontan, rolig och inspirerande samtalspartner.

RIITTA HJERPPE

Professor i ekonomisk historia Per Schybergsons kollega och vän